ITPP3/4512-321/15/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-321/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł z Województwem umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Centrum jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, natomiast prowadzącym je podmiotem leczniczym jest Wnioskodawca jako organizacja pożytku publicznego.

Stowarzyszenie powstało w 2001 r. by wspierać Hospicjum w jego misji. Celem Stowarzyszenia jest wdrażanie i rozwijanie opieki paliatywnej u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez tworzenie i prowadzenie Hospicjum.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w zakresie obsługi funkcjonowania Centrum. Przewiduje się następujące korzyści wynikające z zastosowania systemu: uporządkowanie i przyspieszenie obiegu informacji, ujednolicenie i sformalizowanie wymiany informacji, wzrost jakości obsługi pacjenta, wdrożenie rozwiązań gwarantujących ochronę danych osobowych i bezpieczny obieg informacji, optymalizacja kosztów i zwiększenie efektów procesu leczenia pacjentów, poprawa jakości środowiska naturalnego. W wykonaniu powyższej umowy Stowarzyszenie poniosło wydatki w latach 2014 i 2015 r. w wysokości ok. 150.000 zł. Podatku od towarów i usług nie odliczono. Nabyty sprzęt informatyczny będzie służył czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie posiada możliwość obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji ww. projektu w sytuacji, gdy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Stowarzyszenia, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzęt informatyczny nabyty w celu podniesienia poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych Centrum nie jest związany z odpłatnym świadczeniem usług. Wobec tego podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki nie służył czynnościom opodatkowanym, a w związku z tym na podstawie wskazanego wyżej przepisu nie przysługuje prawo do dokonania jego obniżenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro – jak wskazano we wniosku – realizowany projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji, o ile efekty realizacji opisanego projektu nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-474/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.