ITPP3/4512-305/15/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-305/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach programu unijnego (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 września 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach programu unijnego (...).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, zarejestrowany, czynny podatnik VAT zamierza zrealizować projekt szkoleniowy wspierający zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 95% finansowany ze środków unijnych (...). Na potrzeby realizacji projektu będzie dokonywał zakupów towarów i usług niezbędnych dla osiągnięcia celów szkoleniowych określonych we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu nie powstaną żadne towary lub usługi podlegające dalszej rynkowej odsprzedaży i w związku z powyższym nie powstaną z tego tytułu żadne przychody dla Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Równolegle z realizowanym projektem unijnym (...) podatnik będzie prowadził pozostałą zwykłą działalność gospodarczą w ramach której będzie dokonywał innej sprzedaży opodatkowanej VAT, a zakupy z nią związane będzie odliczał od VAT należnego.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że podatnik VAT, ma podstawowe prawo odliczenia VAT naliczonego (zapłaconego w cenie nabywanych towarów i usług). Może to zrobić, jeżeli te towary i usługi są wykorzystywane przez tegoż podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał ponadto, że zdarzenie przyszłe dotyczy programu unijnego (...).Wkład własny w wysokości 5% jest będzie wniesiony przez realizatora projektu w formie gotówkowej lub w postaci wkładu niepieniężnego zabezpieczonego przez Wnioskodawcę. Uczestnicy projektu szkoleniowego (beneficjenci ostateczni) z tytułu uczestnictwa w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów, udzielane im wsparcie jest dla nich bezpłatne. Uzyskane efekty szkoleń (np. w formie nabycia nowych kwalifikacji zawodowych) mają charakter nieodpłatny dla uczestników szkoleń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zarejestrowany, czynny podatnik VAT będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu szkoleniowego finansowanego z dotacji unijnych, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, VAT naliczony na fakturach zakupowych związanych z realizacją opisanego projektu szkoleniowego finansowanego z dotacji unijnych nie będzie podlegał odliczeniu ze względu na fakt, iż nie były to zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną lub opodatkowaną. Podatnik prowadząc nawet inną działalność opodatkowaną VAT, nie posiada możliwości pomniejszenia podatku należnego z tytułu zakupów dokonywanych na potrzeby projektu szkoleniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro – jak wskazano we wniosku – towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-241/15/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.