ITPP3/4512-301/15/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-301/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu pn. „U.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu pn. „U.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat podpisał umowę z Województwem o dofinansowanie projektu „...” w P... poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe współfinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”. Zarząd Powiatu uchwałą udzielił Zespołowi Szkół ... w P... upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją powyższego projektu. Projekt obejmował wyposażenie pracowni w nowe urządzenia i sprzęt dydaktyczny. W ramach projektu zakupiono: lutownice urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami, urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, czujnik do poziomu tlenku węgla w kanale, czujnik nadmiaru metanu, czujnik nadmiaru propanu–butanu, opóźnieniomierz, podnośnik kanałowy, tester OBD, tester przezroczystości szyb ścieżka diagnostyczna urządzenie do montażu i demontażu opon, urządzenie do wyważania kół, wózek monterski wyposażony, zestaw kluczy pneumatycznych, sprężarka śrubowa, stanowisko do wykonywania prób silników spalinowych, komputer diagnostyczny z interfejsem i oprogramowaniem, komplet urządzeń do konserwacji podwozi oraz profili zamkniętych, myjnia bezstykowa, spawarki TIG, urządzenie do cięcia plazmą, piec hartowniczy, palniki, przyłbice spawalnicze samościemniające, urządzenie do odprowadzania dymu, przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu, urządzenie do ustawiania świateł, przyrząd do pomiaru hałasu z kalibratorem, analizator spalin, wyciąg spalin.

Faktury za zakupiony sprzęt i usługi wystawione zostały na Zespół Szkół.... Szkoła nie czerpała żadnych zysków i nie pobierała żadnych kwot należnych, nie wystąpiła z tego tytułu sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zespół Szkół ..., jako samorządowa jednostka budżetowa powołana przez Radę Powiatu jest szkołą publiczną prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług na wyposażenie pracowni w nowe urządzenia i sprzęt dydaktyczny, tj. czy szkoła będzie miała możliwość odzyskania VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z realizacją ww. projektu nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje w zakresie w jakim zakup i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Dokonane przez nas zakupy i usługi w ramach ww. projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z tym brak jest możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro – jak wskazano we wniosku – realizowany projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP1/4512-808/15/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.