ITPP3/4512-28/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/4512-28/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W 2010 r. realizowała ww. projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: Turystyka, działanie : promocja województwa i jego oferty turystycznej. W ramach projektu były realizowane następujące zadania:

 • wykonano pamiątki (figurki XX, zakupiono fartuszki, łapki, rękawice z logo kartoflaka), które zostały przekazane nieodpłatnie podczas jarmarku dla mieszkańców i turystów ...;
 • wykonano figury XXX, odlanych z brązu i rozmieszczono je w przestrzeni miejskiej jako małą architekturę,
 • zorganizowano imprezę kulturalną „ XXX”, podczas której przeprowadzono konkurs kulinarny z udziałem publiczności na najlepszego kartoflaka, w którym udział brały restauracje z województwa ... oraz jarmark ... z produktami rękodzieła (pokazy rzemiosła dawnego). Przygotowany przez ww. restauracje kartoflak przekazany został nieodpłatnie do degustacji mieszkańcom miasta i turystom;
 • opracowano komiks „XXX”, przewodnik: „XXXXX”, plakaty, ulotki i wydano je nieodpłatnie uczestnikom jarmarku;
 • opracowano stronę internetową promującą produkt turystyki XXX;
 • przeprowadzono kampanię w mediach, kampanię ambientową;
 • wypłacono honoraria artystom, kucharzom, rzemieślnikom;
 • wypłacono wynagrodzenie agencji artystycznej;
 • opracowano studium wykonalności projektu;
 • przygotowano sceny (nagłośnienie, oświetlenie, telebim, obsługa techniczna);
 • poniesiono dodatkowe koszty organizacyjne.

Zrealizowany projekt nie miał w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji projektu Gmina XXX nie osiągnęła żadnych przychodów. Celem projektu była promocja i wzmacnianie konkurencyjności regionu, a tym samym zwiększenie liczby turystów odwiedzających XXX i okolice, co przyczyniło się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W 2015 r. kończy się okres trwałości projektu. Zgodnie z wytycznymi Gmina ma obowiązek uzyskać interpretację indywidualną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od zakupów związanych z wymienionym projektem, naliczony podatek VAT nie podlega odliczeniu od podatku VAT należnego...

Zdaniem Gminy, nie miała prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ nie został spełniony podstawowy warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jakim jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Projekt był całkowicie niedochodowy, a nabyte na potrzeby jego realizacji towary i usługi nie były w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.