ITPP3/4512-266/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia całego podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne na realizację sali wielofunkcyjnej?
ITPP3/4512-266/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina w latach 2013-2014 zrealizowała inwestycję w postaci budowy sali wielofunkcyjnej na terenie miejscowości XXX. Budowa sali była realizowana ze środków własnych Gminy. Gmina realizowała inwestycję z przeznaczeniem przekazania jej w odpłatną dzierżawę gminnemu Centrum Kultury i Sportu (dalej: CKiS), posiadającemu odrębną osobowość prawną, utworzonemu zgodnie z odrębnym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. CKiS, jako odrębny od Gminy podmiot prawa zajmuje się gospodarowaniem tego typu obiektami na terenie Gminy i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Sala wielofunkcyjna została przyjęta na stan środków trwałych Gminy drukiem OT z dnia 12 sierpnia 2014 r. Sala nie nadawała się jednak od razu do korzystania, ponieważ nie była urządzona i wyposażona w niezbędne sprzęty. Zważywszy na pierwotny zamiar wydzierżawienia Sali wielofunkcyjnej CKiS, Gmina postanowiła powierzyć urządzenie sali wielofunkcyjnej temu właśnie podmiotowi (siłami CKiS na koszt Gminy). W dniu 19 sierpnia 2014 r. Gmina oraz CKiS podpisały umowę dotacji celowej, na podstawie której Gmina zobowiązała się przekazać CKiS środki finansowe niezbędne na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanej sali wielofunkcyjnej, a CKiS zobowiązał się rozliczyć z przedmiotowych działań do dnia 24 grudnia 2014 r. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane przez CKiS do dnia 23 grudnia 2014 roku. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku Gmina, zgodnie ze swoim zamiarem, oddała w pełni wyposażoną i nadającą się do użytkowania salę wielofunkcyjną w wyłączną dzierżawę gminnemu Centrum Kultury i Sportu. Zgodnie z umową pomiędzy stronami, Gmina z tytułu dzierżawy pobiera czynsz dzierżawny, który podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Gmina wystawia faktury VAT dokumentujące tę dzierżawę. Centrum Kultury i Sportu wykorzystuje salę wielofunkcyjną zgodnie ze swoim statutem, w tym m.in. do świadczenia usług najmu i dzierżawy składników majątkowych na rzecz osób trzecich (§ 5 pkt 6 statutu) w celu finansowania swojej działalności (§ 12 ust. 1 pkt 5 statutu), z tytułu których to świadczeń rozlicza stosowny podatek VAT należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia całego podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne na realizację sali wielofunkcyjnej...

Zdaniem Gminy, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne na realizację sali wielofunkcyjnej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o VAT (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

  • nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT
  • nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku powyższe przestanki zostały spełnione, ponieważ w zakresie w jakim Gmina realizuje czynności opodatkowane na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest podatnikiem podatku VAT, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Jednocześnie umowa dzierżawy zawarta z gminnym Centrum Kultury i Sportu jest czynnością prawną pomiędzy dwoma odrębnymi podatnikami VAT. Nie budzi wątpliwości, że takim odrębnym podatnikiem VAT jest Centrum Kultury i Sportu, który na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej posiada odrębną osobowość prawną, a w zakresie w jakim wykorzystuje posiadane mienie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym najem dzierżawa), jest odrębnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przedmiotową salą. Jednocześnie z uwagi na upływ terminów do rozliczenia podatku VAT naliczonego określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT Gminie przysługuje prawo do rozliczenia podatku VAT naliczonego w trybie oraz w terminie określonym w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Gmina uważa, że nie powinna być traktowana inaczej - mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Odmienne stanowisko pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Gmina na potwierdzenie powyższego powołuje orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

W opinii Gminy przedstawione własne stanowisko w sprawie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja została udzielona przy założeniu, że od początku realizacji zadania Gmina zamierzała przekazać opisaną inwestycję w dzierżawę, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.