ITPP3/4512-235/15/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-235/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia VAT w związku z realizacją projektu rozbudowy budynku, który jest dzierżawiony kontrahentowi zewnętrznemu, w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia VAT w związku z realizacją projektu rozbudowy budynku, który jest dzierżawiony kontrahentowi zewnętrznemu, w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zakład Karny, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest podatnikiem VAT. Oprócz statutowej działalności - jednostka prowadzi działalność usługową w zakresie dzierżawy pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych „na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów zewnętrznych”. Kontrahenci zobowiązani zostają do zatrudniania osadzonych na zasadach i warunkach określonych umową o zatrudnieniu skazanych. Za dzierżawę dzierżawcy zobowiązani są płacić Zakładowi Karnemu czynsz dzierżawny w wysokości określonej w umowie na podstawie wystawionych przez Zakład faktur VAT. Czynsz opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 23%.

Jednym z obiektów, który jest wydzierżawiony przez jednostkę jest budynek o numerze ewidencyjnym 14, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez zewnętrznego kontrahenta polegającej na produkcji okien i drzwi z profili PCV. Kontrahent do prowadzenia swojej produkcji zatrudnia osadzonych Zakładu Karnego. W dniu wypełnienia wniosku jest to 41 osadzonych. W wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem (dzierżawcą) Zakład zobowiązał się do rozbudowania w roku 2015 budynku nr 14 o dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia działalności. Rozbudowa budynku sfinansowana będzie ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kontrahent uruchomi na terenie rozbudowanego budynku produkcję, przy której zostaną zatrudnieni skazani. Kontrahent przewiduje zwiększenie zatrudnienia o 10 do 15 osób (skazanych).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1116), środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę już istniejących, tworzenie w jednostkach infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizacje przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji. Natomiast w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. poz. 103, z późn. zm.) określono m.in. szczegółowe zasady, tryb i terminy udzielenia dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności, sposób i tryb dokumentowania przyznanej pomocy.

Zakład Karny zwrócił się do dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z wnioskiem o udzielenie dotacji na stworzenie w Zakładzie Karnym infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych. Zadanie będzie to polegało na rozbudowie budynku nr 14, który jest dzierżawiony kontrahentowi zewnętrznemu, a po jego rozbudowaniu kontrahent zwiększy zatrudnienie osadzonych. Dotacja ma charakter bezzwrotny, ma zostać wypłacona w kwocie netto planowanych wydatków na przedmiotową inwestycję. Budynek nr 14 jest w ewidencji środków trwałych Zakładu i w całości przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrahenta - w całości wydzierżawiony od 2006 r. Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu - po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie założonego działania, Zakładowi Karnemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, Zakładowi Karnemu przysługiwać będzie uprawnienie do odliczenia 100% podatku naliczonego od podatku należnego.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszłe zakupy usług budowlanych wraz z materiałami budowlanymi realizowane przez Zakład Karny będą w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną tj. kosztami rozbudowy budynku nr 14, który jednostka na podstawie umowy dzierżawy oddaje w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednakże wskazać należy, że Zakładowi Karnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z opisaną rozbudową, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, ograniczających to prawo.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-254/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.