ITPP3/4512-226/15/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-226/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „Renowacja letniego pałacu ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „Renowacja letniego pałacu ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska zgodnie z umową zrealizowała projekt pn. „Renowacja letniego pałacu ...” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje działania związane z renowacją, konserwacją i wyposażeniem letniego pałacu "Oranżerii" znajdującego się na terenie miasta L. Zakres rzeczowy obejmował: zaprojektowanie i wykonanie stabilizacji skarpy i fundamentów budynku "Oranżerii", zaprojektowanie i wykonanie kompletnego remontu budynku i instalacji z remontem konserwatorskim obiektu z wyburzeniem ścian wewnętrznych, wymiana stropów nad częścią parterową i likwidacja zsypów na węgiel do pomieszczeń piwnicznych. W ramach wyposażenia budynku "Oranżerii" został zakupiony następujący sprzęt: fortepian biały, 80 stylowych foteli, 10 stylowych żyrandoli, 10 stylowych stolików, parawan rzeźbiony, 10 stylowych witryn, sofa stylowa, 10 szafek stylowych na eksponaty, 14 lamp stylowych stojących i biurkowych, 20 stylowych regałów, regały przesuwne (magazyn, archiwum), meble biurowe, system informacji audioquide. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: przebudowę i budowę chodników; rozbiórkę istniejących i budowę nowych schodów prowadzących do "Oranżerii"; budowę oświetlenia elektrycznego; budowę dwóch fontann oraz cieku wodnego miedzy schodami; budowę zaplecza obsługującego fontanny; podświetlenie: fontanny i murków z miejscami siedzącymi; wymianę ławek parkowych i koszy na śmieci; budowę odwodnienia terenów zielonych; remont nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu oraz parkingu od strony południowo-zachodniego narożnika "Oranżerii"; remont parkingu wzdłuż ul. K. oraz przystosowanie go do możliwości zatrzymywania się autokarów; zaprojektowanie i wykonanie terenów zielonych.

Wnioskodawca wskazuje, że inwestycja nie generuje jakichkolwiek przychodów, korzystanie z systemu informacji turystycznej jest nieodpłatne. Urząd Miejski nie będzie pobierał żadnych kwot należnych i nie będzie czerpał żadnych zysków za korzystanie z pałacu letniego "Oranżerii". Nie wystąpi z tego tytułu sprzedaż opodatkowana VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odzyskania VAT naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w związku z realizacją opisanego projektu nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto nie przysługuje zwrot VAT ponieważ środki, nie są środkami, o których mowa w § 7 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej ( § 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro – jak wskazano we wniosku – realizowany projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-192/15/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.