ITPP3/443-710/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może odliczać w całości lub w części podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu?
ITPP3/443-710/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zarejestrowany został w KRS w dniu 4 maja 2010 r. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny. Realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach „PO KL”, PROW. Środki te przeznaczone są na konkretne działania i inwestycje, z których rozlicza się Wnioskodawca. Wszelkie oszczędności powstałe w czasie realizacji projektów są zwracane instytucjom wdrażającym (pośredniczącym).

Podatek VAT został zaliczony jako koszt kwalifikowany z uwagi na fakt, że jako podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, zawartego w fakturach zakupu. W obecnym czasie realizuje ww. projekt, którego celem jest promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup instrumentów i strojów dla zespołu folklorystycznego. Zadania skierowane na realizację tego projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem VAT. Prowadzi działalność niezarobkową. W związku z tym, Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT. W przyszłości planuje nadal aplikować o środki unijne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczać w całości lub w części podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją projektu...

Wnioskodawca uważa, iż nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupów towarów i usług, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wskazuje, iż nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT na podstawie art. 86 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.