ITPP3/443-641/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/443-641/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią, wpisaną do rejestru uczelni wyższych prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Jednostka jest podatnikiem VAT zwolnionym, w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozostałych czynności w wysokości poniżej kwot określonych w ar.t 113 ust. 1 pkt 1 w roku podatkowym. Uczelnia nie odlicza VAT naliczonego przy dokonywanych zakupach, zarówno dla potrzeb zużycia bezpośredniego, jak i zakupów, czy budowy środków trwałych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie występowało zarówno w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2008-2010, jak też w okresie późniejszym, tj. w latach 2011 -2014. W całym okresie 2008-2014 Uczelnia nie stała się płatnikiem podatku VAT, z uwagi na wykonywanie w przeważającej części czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b, a pozostałe czynności nie przekroczyły w poszczególnych latach limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Dla realizacji celów statutowych, jakimi jest edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego, Uczelnia pozyskuje środki z programów Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Kapitał Ludzki. Od zakupów dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie jest odliczany VAT naliczony.

Uczelnia zrealizowała ww. projekt w latach 2008-2010. W jego wyniku wybudowano nową bibliotekę wraz z czytelnią, wyposażono ją i wdrożono nowy program obsługi informacyjnej. Biblioteka i czytelnia służy studentom oraz wykładowcom podczas procesu kształcenia, poszerzaniu wiedzy, jak również jest narzędziem do rozwoju intelektualnego i naukowego. Korzystanie z zasobów biblioteki jest nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia miała możliwość odzyskania VAT od zakupów towarów i usług, dokonywanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w latach 2008-2010 lub w okresie późniejszym, tj. w latach 2011-2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia nie może odliczać VAT naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny). Projekt ten służy realizacji celów statutowych uczelni, jakimi jest szeroko rozumiana edukacja zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Uczelnia uzyskuje przychody z opłat za naukę, zwolnionych w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b, opłat za zakwaterowanie w domu studenckim, zwolnionych od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 30b ustawy. Inne przychody w latach 2008-2014 nie przekroczyły w roku podatkowych limitu dla zwolnienia, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego też, na podst. art. 86 ust. 1 pkt 1 Uczelnia nie może odliczać podatku naliczonego, ponieważ nie służy on czynnościom opodatkowanym (tylko zwolnionym). Zakupy dokonywane w ramach realizacji ww. projektu służyły wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podst. art. 43 ust. 1 pkt 26b, art. 43 ust. 1 pkt 30b i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarowi usług, obejmujących świadczenie usług edukacyjnych, dlatego też VAT naliczony nie może być odliczany, ani w żaden sposób odzyskany w latach 2008-2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  1. z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;
  2. z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), rozdział 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;
  3. z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;
  4. z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach projektu nie służyły i nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie miał i nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

W niniejszej interpretacji rozstrzygano wyłącznie kwestię objętą pytaniem, natomiast nie rozstrzygano innych kwestii, w tym czy wykonywane przez Uczelnię usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie powołanych przez Wnioskodawcę przepisów, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.