ITPP3/443-619/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może odzyskać VAT z tytułu realizacji ww. projektu?
ITPP3/443-619/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 10 listopada 2014 r. o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), a jego szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich, dotacji samorządu gminnego i innych dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych. Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. Współdziałanie z organizacjami samorządu terytorialnego oraz Państwową Strażą Pożarną i innymi podmiotami w zapobieganiu pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom.
 2. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 3. Informowanie ludności o występujących zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania tym zagrożeniom i ochrony przed ich skutkami.
 4. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej oraz rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu.
 5. Praca wychowawcza i szkoleniowa wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa.
 6. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz reprezentowanie ich i OSP w organach samorządowych przedstawicielskich.
 7. Niesienie pomocy humanitarnej.
 8. Kształtowanie wśród członków świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i tradycji, propagowanie postaw obywatelskich i patriotycznych .
 9. Wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Dotacja przyznana na realizację ww. projektu, objętego PROW na lata 2007-2013 przyznana na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa XXX, obejmuje doposażenie i stworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi XXX, które powstanie dzięki zakupowi sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznego, sportowego oraz doposażenia zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców XXX oraz okolicznych wiosek. Realizację projektu zakończy zorganizowanie imprezy promocyjnej dla mieszkańców XXX oraz okolicznych wiosek.

Rodzaje towarów i usług nabywanych w ramach projektu:

 • zakup sprzętu audiowizualnego - rzutnik multimedialny, ekran, telewizor, zestaw xbox. sprzęt nagłaśniający;
 • zakup komputerów z monitorami;
 • podłączenie internetu bezprzewodowego, zakup routera;
 • zakup sprzętu sportowego - hantle skręcane, rower stacjonarny, zestaw obciążeń olimpijskich, steper, materace;
 • zakup sprzętu fotograficznego - aparat, lampa błyskowa, karta pamięci, torba, akumulator;
 • zakup wyposażenia do zaplecza socjalnego - lodówka, zestawy kawowe, parownik;
 • zakup stołu do bilarda, pin-ponga;
 • instalacja systemu alarmowego w obiekcie świetlicy.

Odbiorcą wszystkich faktur dokumentujących zakup wyżej wymienionych towarów dokonanych w ramach zadania jest Wnioskodawca.

Zakupiony sprzęt nie będzie przeznaczony do czynności opodatkowanych, będzie udostępniany użytkownikom nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odzyskać VAT z tytułu realizacji ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej nie ma możliwości odzyskania podatku zapłaconego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach projektu nie posłużą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.