ITPP3/443-615/14/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/443-615/14/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą „W....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą „W....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pod nazwą „W...”. Celem głównym operacji jest zwiększenie efektywności wykorzystania szlaku USBS, podniesienie jego atrakcyjności oraz poprawa jakości wypoczynku turystów i mieszkańców wsi K. oraz turystów poprzez oznakowanie odcinka trasy oraz budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (siłowni zewnętrznej) sprzyjającej rozwojowi turystyki wiejskiej, aktywności i wypoczynkowi mieszkańców miejscowości K. oraz korzystających ze szlaku turystów. Projekt spełnia również cele Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza ... na lata 2009-2015 tzn.:

Cel 1.1. Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej, Podzadanie 1.1.1. Rozwój systemu tras rowerowych budowa, przebudowa lub remont ścieżek rowerowych i towarzyszącej infrastruktury turystycznej, oznakowanie i promocja szlaków rowerowych;

Cel 1.2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego i wykreowanie marki lokalnej: budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz produktów i usług lokalnych, w tym organizacja imprez promocyjnych, utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR oraz cele PROW na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”.

Projekt zakłada oznakowanie fragmentu ścieżki rowerowej (...), budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (siłowni zewnętrznej) sprzyjającej rozwojowi turystyki wiejskiej, aktywności i wypoczynkowi mieszkańców miejscowości K. oraz korzystających ze szlaku turystów oraz organizację imprezy promocyjnej tzw. finału projektu. Projekt realizowany był w terminie wrzesień-październik 2014 r. Projekt obejmuje następujące koszty, elementy siłowni zewnętrznej, oznakowanie ścieżki rowerowej - kierunkowskazy, materiały promocyjne (ulotki). Wszelkie koszty związane z realizacją projektu ponoszone są przez Stowarzyszenie, które nie uzyska żadnych przychodów z tytułu wykonywania zadań związanych z projektem. Wnioskodawca nie jest „płatnikiem” VAT i nie figuruje w ewidencji „płatników” podatku VAT. W związku z realizacją projektu nie nastąpi sprzedaż opodatkowana, co zdaniem Stowarzyszenia skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących realizacji ww. zadań. Realizacja projektu kończy się złożeniem wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Do wniosku o płatność Stowarzyszenie zobligowane jest dołączyć interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt VAT (VAT naliczony) w przypadku realizacji opisanego projektu i związanych z nim zadań może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Stowarzyszenia, w opisanej sprawie, na podstawie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób uiszczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Ponadto Stowarzyszeniu nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-1009/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.