ITPP3/443-503/14/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „R."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 31 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 31 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „R.”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania: K.D.P., P. LGD oraz LGD. od marca 2014 r. rozpoczęły realizację projektu współpracy „R.”. Projekt dotyczy wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz turystyki rowerowej na tym obszarze. Projekt obejmuje trzy powiaty: . Będzie realizowany od marca do grudnia 2014 r. Głównym celem projektu jest zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej oraz szeroko rozumianej turystyki rowerowej na tym obszarze.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Opracowanie strategii promocji produktu turystyki rowerowej na obszarze. Działania te służą opracowaniu trwałej strategii rozwoju i promocji produktu turystycznego, opartej o badania rynku oraz utworzenie logo produktu oraz standardów jego identyfikacji wizualnej.
  2. Przeprowadzenie pięciu szkoleń dotyczących turystyki rowerowej oraz innowacji i promocjiw turystyce. Działania te stanowią rdzeń realizacji projektu. Są to działania szkoleniowe, informacyjne i działania tworzące pilotażowo pewne rozwiązania, możliwe do dalszego rozwoju i naśladowania w przyszłości. Działania szkoleniowe pozwalają z jednej strony podnieść wiedzę osób, które tworzyć będą, promować i rozwijać produkt turystyczny, w zakresie nowych form turystyki i promocji turystycznej, a z drugiej strony przyczynią się do integracji i lepszej współpracy osób uczestniczących w szkoleniach w dalszych pracach związanych z rozwojem produktu.
  3. Utworzenie i wyposażenie sieci kwater „przyjaznych rowerom” na obszarze.
  4. Wypracowanie „tras typowych” oraz propozycji turystycznych wycieczek rowerowych po obszarze. Opracowanie 6 typowych tras wycieczek rowerowych po obszarze objętym projektem wraz ze szczegółowym audytem tras, posieciowaniem oferty poszczególnych podmiotów turystycznych i opisem krajoznawczym. W ramach zadania wypracowanie 6 propozycji wycieczek po szlakach turystycznych - wycieczki jednodniowe, weekendowe oraz kilkudniowe połączone z regionami sąsiednimi, audyt szlaków - przejazdy rowerowe (w ramach audytu: zagospodarowanie i usługi turystyczne, połączenie z komunikacją publiczną, potrzeby w zakresie oznakowania, nawierzchnia i bezpieczeństwo, wytyczenie śladów GPS, określenie profili wysokościowych i punktów węzłowych, przeprowadzeniem rozmów z potencjalnymi kwaterodawcami i gestorami pozostałych usług), opracowanie raportu. Zadanie niezbędne w celu opracowania treści merytorycznych, które następnie zostaną ujęte w przewodnikach turystycznych, na stronie www.itp. Materiałach, jako konkretne propozycje wycieczek dla turystów rowerowych.
  5. Utworzenie innowacyjnych produktów turystycznych - questów, szlaku geocachingowego; Ouesting to rodzaj gry terenowej, w której uczestnicy (turyści) poznają region rozwiązując zagadki przygotowane przez organizatora, często w formie rymowanek oraz ukrytych wskazówek. Mają charakter nieznakowanego szlaku turystycznego, którego punktami orientacyjnymi są obiekty w terenie. Dla każdego z questów (będących oddzielnymi propozycjami, po jednym w każdym z powiatów, na których terenie realizowany jest projekt) zakłada się redakcję treści, sprawdzenie produktu w terenie, opracowanie graficzne mapki tematycznej wraz z treścią questu. Opracowanie questów pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej obszaru, dedykowanej również rowerzystom, i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki; Geocaching to rodzaj aktywności turystycznej polegający na penetrowaniu obszaru w poszukiwaniu skrzynek, ukrytych w określonych współrzędnymi GPS miejscach. Do zabawy niezbędny jest odbiornik GPS oraz wskazówki dotyczące lokalizacji skrzynek znajdujące się na tematycznych portalach internetowych. W skrzynkach ukryte są skarby i pamiątki, a uczestnicy zabawy wymieniają się informacjami oraz publikują listy odnalezionych przez nich skrzynek wraz z komentarzami. Opracowanie questów pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej obszaru, dedykowanej również rowerzystom, i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki.
  6. Opracowanie narzędzi komunikacji marketingowej, dotyczących oferty turystyki rowerowej na obszarze - wydawnictw promocyjnych, tematycznego portalu turystycznego, filmu promocyjnego oraz działań w obszarze social media. Stworzenie profesjonalnej bazy fotografii atrakcji turystycznych, obiektów turystycznych oraz sesji tematycznej dotyczącej turystyki aktywnej. Zakłada się zakup bazy zdjęciowej wykonanej przez profesjonalnych fotografów (z prawami do ich nieodpłatnego powielania we wszelkich nośnikach promocyjnych) atrakcji turystycznych i obiektów turystycznych oraz zdjęć „sesyjnych” dotyczących turystyki rowerowej. Zdjęcia będą niezbędne do profesjonalnej promocji produktu (na stronach www, folderach itp.).
  7. Działania inwestycyjne, obejmujące uzupełnienie istniejącej infrastruktury o brakujące elementy, których wymaga spójność sieci szlaków - tablice i odcinki szlaków rowerowych.
  8. Organizację imprez promujących produkt turystyki rowerowej obszaru. Projekt „R.” jest finansowany z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy LEADER - projekt współpracy trzech lokalnych grup działania na terenie.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wskazuje, że dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania VAT naliczonego związanego z wyżej wymienionymi zakupami w ramach realizacji zadania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Stowarzyszenia, w związku z realizacją opisanego zadania nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. l ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Stowarzyszenie nie ma także możliwości odzyskania podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że nabyte usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Ponadto Zainteresowanemu nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.