ITPP3/443-497/14/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „K."
ITPP3/443-497/14/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem dnia 10 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „K.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem w dniu 10 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „K”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „K.”, które na podstawie umowy z dnia 8 października 2012 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Cel główny projektu to ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektu przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zastosowaniem pomp ciepła. Cele szczegółowe: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w Gminie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, propagowanie wykorzystania pomp solarnych do wytworzenia energii cieplnej, wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu nastąpi poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektu przedszkola poprzez wykonanie instalacji grzewczej wykorzystującej pompy ciepła. Przewidziane są: roboty rozbiórkowe, izolacje przeciwwodne i termiczne, podkłady pod izolacje i posadzki, pompa ciepła z zasobnikiem, z buforem + sondy gruntowe, ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Jednocześnie wraz z opisanym przedsięwzięciem jest realizowana rozbudowa budynku przedszkola i dostosowanie go do obowiązujących norm i wymagań dla tego rodzaju działalności. Właścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek przedszkola jest Gmina. Po zakończeniu projektu nieruchomością będzie nadal zarządzać Gmina poprzez swoją jednostkę budżetową czyli Zespół Szkolno-Przedszkolny w B., który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT – posiada NIP xxx.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach wyżej wymienionego zadania, realizując inwestycję polegającą na zmianie sposobu ogrzewania obiektu przedszkola wraz z jego rozbudową, tworzy środek trwały przyjmując go na majątek trwały. Przy czym realizacja i finansowanie projektu należy do Gminy. Następnie administrować rozbudowanym i zmodernizowanym obiektem będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w B., jako jednostka budżetowa gminy. Gmina nieodpłatnie przekazuje nieruchomość w administrowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „K.”...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Gminy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zezwala na obniżenie kwoty podatku lub zwrot podatku należnego w przypadku związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wnioskodawca realizując powyższe zadanie nabywa usługę, lecz nie uzyskuje dochodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej, ponieważ inwestycja polegająca na zmianie sposobu ogrzewania obiektu przedszkola wraz z jego rozbudową nie służy działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę. W budynku prowadzone jest przedszkole publiczne, jako realizacja zadania własnego gminy. Gmina nie czerpie z tego tytułu korzyści majątkowych, jedynie ponosi koszty. Wykonuje zadania użyteczności publicznej, VAT stanowi poniesiony koszt i nie ma możliwości jego odzyskania.

Na etapie wnioskowania o dofinansowanie koszty VAT zostały uznane za koszty kwalifikowane i Wójt Gminy złożył oświadczenie mówiące o tym, że Gmina nie może w żaden sposób odzyskać VAT stanowiącego tym samym koszt inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent, jakim jest Gmina, do wniosku końcowego o płatność powinien załączyć indywidualną interpretację właściwego organu o możliwości lub o braku możliwości odzyskania VAT poniesionego w związku z realizacją wyżej opisanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-724/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.