ITPP3/443-436/14/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego „Z” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem w dniu 13 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zamierza zrealizować projekt w ramach Programu Operacyjnego „Z”. Celem operacji jest stworzenie koła zainteresowań w ramach koreańskiej szkoły sztuki walki - TAEKWONDO oraz kickboxingu. Koło będzie prowadzone przez nauczycieli-specjalistów z dużym doświadczeniem i mających duże osiągnięcia np. laureatów wielu międzynarodowych zawodów. Zajęcia odbywać się będą w szkole w sali specjalnie przygotowanej przez klub do ćwiczeń - dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W przypadku większego zainteresowania młodzieży będzie możliwość zwiększania ilości godzin. Ilość uczestników zajęć w zależności od zainteresowania będzie wynosiła od 8-12 osób. Jest możliwe zwiększenie ilości kół zainteresowań w zależności od potrzeb młodzieży. Będzie to jedyna propozycja tego typu w mieście. W zajęciach będą uczestniczyli wszyscy chętni z miasta Wnioskodawcy. W ramach zajęć będzie pobierana opłata, której celem będzie opłacenie trenera i kosztów związanych z wynajmem sali. Żadnych innych opłat klub nie przewiduje. Wnioskodawca nabędzie sprzęt służący do prowadzenia treningu specjalistycznego. Zakup poniższego sprzętu pozwoli na prowadzenie szkolenia w warunkach zbliżonych do rywalizacji sportowej na zawodach i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych zajęć. Sprzęt będzie działał po podłączeniu do laptopa i za pomocą bluetooth zliczy siłę uderzeń i naliczy, bądź nie, punkty zdobyte przez zawodnika. Sprzęt jest obecnie jedynym, który jest dopuszczony do rozgrywania zawodów przez Światową Federację Taekwondo. Pracując podczas treningu na takim sprzęcie uczestnicy będą lepiej przygotowani do zawodów, a tym samym do osiągnięcia lepszych wyników. Nabór będzie przeprowadzony bezpośrednio do grup początkujących (informacje w szkołach i Internecie), gdzie zawodnicy przejdą szkolenie podstawowe. Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia – art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Z”. Wnosi o wyjaśnienie, czy nie posiada możliwości odliczenia tego podatku - czy istnieje taka prawna możliwość...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie w opisanym sytuacji będzie miało możliwość odzyskania podatku w ramach realizacji opisanego programu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Stowarzyszenia, w ramach opisanej działalności nie przysługuje „zwrot” VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 wymienionej ustawy zwalnia się od podatku, usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym
  • z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że nabyte usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Zainteresowanemu nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

W niniejszej interpretacji nie analizowano kwestii możliwości zwolnienia od podatku – gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania oraz stanowiska Stowarzyszenia. Przejęto ten element jako część opisu zdarzenia przyszłego.

Wskazuje się, że analiza dokumentów załączonych do wniosku wykracza poza dyspozycję art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z tym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy. W tym miejscu wskazuje się, że przedmiotem oceny jest wyłącznie stanowisko Wnioskodawcy sformułowane na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, a załączniki nie stanowią takiego opisu. Ponadto organ wydający interpretację nie prowadzi postępowania dowodowego, w toku którego mógłby zweryfikować materiał dowodowy poprzez jego stosowną ocenę.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.