ITPP3/443-265/13/JK | Interpretacja indywidualna

Nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu opisanego zadania.
ITPP3/443-265/13/JKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013 r. (wpływ 27 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Z...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz pismem z dnia 1 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Z...”.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (NZOZ Przychodnia Lekarska), klasyfikacja PKD 86.23.Z - Praktyka/lekarska dentystyczna. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego (usługi medyczne). W związku z powyższym zakupy materiałów, usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb prowadzenia tego typu działalności nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i na podstawie art. 86 ust. 1 nie przysługuje od tych zakupów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek naliczony od ww. zakupów stanowi koszt uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Z...” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków UE inwestycji obejmującej w szczególności:

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (wyniki prac B+R dotyczące stosowania metody abrazji powietrznej w leczeniu stomatologicznym),
  • zakup środków trwałych - urządzeń do świadczenia nowych usług stomatologicznych: piaskarka abrazyjna - 1 szt., radiowizjograf cyfrowy - 1 szt., pantomograf cyfrowy - 1 szt., laser stomatologiczny - 3 szt., mikroskop dentystyczny - 1 szt., urządzenie do wykonywania znieczuleń miejscowych - 1 szt.,
  • zakup środków trwałych - instalacji fotowoltaicznej w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w przychodni,
  • zakup środków trwałych - podnośnika platformowego umożliwiającego dostęp do przychodni osobom niepełnosprawnym,
  • zakup robót i materiałów budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń w budynku przychodni w celu świadczenia nowych usług stomatologicznych oraz usprawnienia funkcjonowania obiektu, w tym likwidacji barier w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne (remont i adaptacja pomieszczenia RTG, adaptacja sanitariatu w przychodni do potrzeb korzystania przez osoby niepełnosprawne, adaptacja sanitariatu dla personelu przychodni),
  • zakup usług doradczych w celu certyfikacji świadczonych usług medycznych zgodnie z normą jakości ISO 9001.

W ww. wniosku Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie w kwocie brutto poniesionych wydatków z uwagi na brak możliwości odzyskania VAT. Uzyskanie interpretacji indywidualnej właściwej Izby skarbowej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT związanego z realizowanym projektem jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że zakupione w ramach projektu pozycje będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz wykonuje czynności zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (usługi medyczne). Faktury związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu wydatków, które zostaną poniesione w ramach opisanej inwestycji, ponieważ będą one służyć czynnościom zwolnionym od opodatkowania (świadczenie usług medycznych).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zakupione w ramach omawianego projektu środki trwałe, usługi doradcze, roboty i materiały budowlane oraz wartości niematerialne i prawne w całości służyć będą do wykonywania czynności zwolnionych od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Środki trwałe, wyniki badań, usługi i roboty nabyte w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach opisanego projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego zadania. Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ILPP1/443-278/13-4/AI | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.