ITPP3/443-265/13/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu opisanego zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013 r. (wpływ 27 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Z...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz pismem z dnia 1 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „Z...”.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (NZOZ Przychodnia Lekarska), klasyfikacja PKD 86.23.Z - Praktyka/lekarska dentystyczna. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego (usługi medyczne). W związku z powyższym zakupy materiałów, usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb prowadzenia tego typu działalności nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i na podstawie art. 86 ust. 1 nie przysługuje od tych zakupów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek naliczony od ww. zakupów stanowi koszt uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Z...” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków UE inwestycji obejmującej w szczególności:

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (wyniki prac B+R dotyczące stosowania metody abrazji powietrznej w leczeniu stomatologicznym),
  • zakup środków trwałych - urządzeń do świadczenia nowych usług stomatologicznych: piaskarka abrazyjna - 1 szt., radiowizjograf cyfrowy - 1 szt., pantomograf cyfrowy - 1 szt., laser stomatologiczny - 3 szt., mikroskop dentystyczny - 1 szt., urządzenie do wykonywania znieczuleń miejscowych - 1 szt.,
  • zakup środków trwałych - instalacji fotowoltaicznej w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej w przychodni,
  • zakup środków trwałych - podnośnika platformowego umożliwiającego dostęp do przychodni osobom niepełnosprawnym,
  • zakup robót i materiałów budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń w budynku przychodni w celu świadczenia nowych usług stomatologicznych oraz usprawnienia funkcjonowania obiektu, w tym likwidacji barier w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne (remont i adaptacja pomieszczenia RTG, adaptacja sanitariatu w przychodni do potrzeb korzystania przez osoby niepełnosprawne, adaptacja sanitariatu dla personelu przychodni),
  • zakup usług doradczych w celu certyfikacji świadczonych usług medycznych zgodnie z normą jakości ISO 9001.

W ww. wniosku Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie w kwocie brutto poniesionych wydatków z uwagi na brak możliwości odzyskania VAT. Uzyskanie interpretacji indywidualnej właściwej Izby skarbowej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT związanego z realizowanym projektem jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że zakupione w ramach projektu pozycje będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz wykonuje czynności zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (usługi medyczne). Faktury związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu wydatków, które zostaną poniesione w ramach opisanej inwestycji, ponieważ będą one służyć czynnościom zwolnionym od opodatkowania (świadczenie usług medycznych).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zakupione w ramach omawianego projektu środki trwałe, usługi doradcze, roboty i materiały budowlane oraz wartości niematerialne i prawne w całości służyć będą do wykonywania czynności zwolnionych od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Środki trwałe, wyniki badań, usługi i roboty nabyte w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach opisanego projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego zadania. Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.