ITPP2/4512-724/15/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-724/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zrealizował na podstawie umowy z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, projekt pt. „...” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Realizacja projektu trwała w okresie od 2009 r. do 2010 r. Centrum w umowie występuje jako jednostka realizująca powyższy projekt. Projekt zakładał rozbudowę, modernizację i unowocześnienie budynku bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego. W ramach projektu wykonano roboty budowlane, elektryczne, wentylacyjne, sanitarne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i zakupiono wyposażenie do pracowni. Faktury wystawione były na Centrum.

Jednostka jest placówką publiczną, w skład której wchodzi między innymi Centrum K., powołaną przez Radę Powiatu. Jako jednostka budżetowa nie uzyskiwała żadnych dochodów z tego tytułu, w związku z tym nie występowała sprzedaż opodatkowana VAT. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT wynikały z działalności statutowej jednostki, to jest sprzedaży wyrobów i usług uzyskanych w Centrum K. Sprzedaż ta nie była związana z przedmiotem sprawy. Jednostka do dnia 31 sierpnia 2012 r. była czynnym podatnikiem VAT. Od dnia 1 września 2012 r. korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Centrum występowało w 2010 r. z wnioskiem o indywidualną interpretację w powyższej sprawie (...). Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w B. w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego było zgodne ze stanowiskiem Centrum.

W związku z kończącym się okresem trwałości projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ... na lata 2007-2013 wymaga przedłożenia aktualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzających brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Centrum ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług na rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, tj. czy ma możliwość odzyskania VAT naliczonego w związku z tą inwestycją...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługiwało do 31 sierpnia 2012 r. w zakresie, w którym towary i usługi były wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Dokonywany zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu nie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W związku z tym, że wniosek Centrum dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał w 2010 r., niniejszą interpretację wydaje się na podstawie stanu prawnego obowiązującego w 2010 r.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Centrum nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nie przysługiwało i nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-265/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.