ITPP2/4512-716/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-716/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. powiat
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat, jako Lider, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych, Regionalny Program Operacyjny ... i ... na realizację projektu pn. „XXX”.

Termin realizacji projektu od 6 października do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent, dla którego VAT jest wydatkiem kwalifikowanym, zobowiązany jest przedkładać do instytucji zarządzającej informację o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Powiat realizował projekt wspólnie z Partnerami projektu Powiatem B., Gminą O. oraz Gminą B., w tym celu zostało zawarte stosowne porozumienia. Powiat, jako Lider, odpowiadał za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację całego projektu, opłacenie wszystkich faktur, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu. Partnerzy zobowiązani byli do współpracy z Liderem oraz do zabezpieczenia wkładu własnego do projektu i przekazania go Liderowi. Wykonanie ww. projektu było realizowane w ramach zadań własnych Powiatu w zakresie promocji powiatu.

Kluczowym celem projektu był wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa uzyskały możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, a tym samym ich promocję na szeroką skalę.

Projekt miał na celu zorganizowanie cyklicznych imprez w trzech miastach, gdzie istniały lub istnieją ... i silne tradycje związane z dziedzictwem ... . Festiwal miał prezentować bogate dziedzictwo ... i kulinarne w sposób atrakcyjny dla widzów. Komponenty festiwalowe: objazdowe muzeum ..., wystawa zdjęć i materiałów prasowych, prezentacje kolekcjonerów, przegląd filmów piwnych, warsztaty sztuki wizualno-muzycznej, regaty żeglarskie, konkursy.

Podmiotem realizującym zadanie w imieniu Powiatu było Starostwo Powiatowe, które było jedynym odbiorcą i płatnikiem wszystkich faktur w ramach tego projektu.

Niniejszy projekt nie generował żadnych dochodów. Imprezy, które się odbyły, były ogólnie dostępne i bezpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku ze realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż poniesione w tym zakresie wydatki nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegajacych temu podatkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.