ITPP2/4512-716/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat, jako Lider, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych, Regionalny Program Operacyjny ... i ... na realizację projektu pn. „XXX”.

Termin realizacji projektu od 6 października do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent, dla którego VAT jest wydatkiem kwalifikowanym, zobowiązany jest przedkładać do instytucji zarządzającej informację o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Powiat realizował projekt wspólnie z Partnerami projektu Powiatem B., Gminą O. oraz Gminą B., w tym celu zostało zawarte stosowne porozumienia. Powiat, jako Lider, odpowiadał za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, realizację całego projektu, opłacenie wszystkich faktur, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu. Partnerzy zobowiązani byli do współpracy z Liderem oraz do zabezpieczenia wkładu własnego do projektu i przekazania go Liderowi. Wykonanie ww. projektu było realizowane w ramach zadań własnych Powiatu w zakresie promocji powiatu.

Kluczowym celem projektu był wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych poprzez zwiększenie stosowania narzędzi marketingowych. Przedsiębiorstwa uzyskały możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi, a tym samym ich promocję na szeroką skalę.

Projekt miał na celu zorganizowanie cyklicznych imprez w trzech miastach, gdzie istniały lub istnieją ... i silne tradycje związane z dziedzictwem ... . Festiwal miał prezentować bogate dziedzictwo ... i kulinarne w sposób atrakcyjny dla widzów. Komponenty festiwalowe: objazdowe muzeum ..., wystawa zdjęć i materiałów prasowych, prezentacje kolekcjonerów, przegląd filmów piwnych, warsztaty sztuki wizualno-muzycznej, regaty żeglarskie, konkursy.

Podmiotem realizującym zadanie w imieniu Powiatu było Starostwo Powiatowe, które było jedynym odbiorcą i płatnikiem wszystkich faktur w ramach tego projektu.

Niniejszy projekt nie generował żadnych dochodów. Imprezy, które się odbyły, były ogólnie dostępne i bezpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku ze realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż poniesione w tym zakresie wydatki nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegajacych temu podatkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.