ITPP2/4512-605/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wymienionych kosztów związanych wykonaną inwestycją?
ITPP2/4512-605/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji. pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z realizacją operacji pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości B. Inwestycja ta miała na celu poprawę warunków mieszkańców miejscowości B. poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Prace budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków P1, P2, P3 oraz instalacją elektryczną w miejscowości B., były prowadzone od września 2014 r. do marca 2015 r.

W powyższym projekcie zostały wyodrębnione między innymi następujące pozycje kosztów inwestycyjnych:

  1. koszt nadzoru inwestorskiego,
  2. koszt robót budowlanych wraz z kosztami instalacji elektrycznej. Podatek VAT nie stanowił kosztów kwalifikowanych inwestycji i nie został zrefundowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto, zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie tworzenia projektu wyżej wymienionej inwestycji, zamiarem Gminy jest przekazanie nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej w odpłatny zarząd wykonawcy świadczącemu usługę eksploatacji sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy dzierżawy.

Z tytułu odpłatnego udostępnienia przedmiotowej kanalizacji na podstawie umowy dzierżawy, Gmina będzie pobierać od dzierżawcy określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny). Gmina będzie wystawiać faktury VAT i rozliczać VAT należy z tytułu dzierżawy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wymienionych kosztów związanych wykonaną inwestycją...

W ocenie Wnioskodawcy, tak, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl ustawy umowa dzierżawy zaliczana jest do świadczenia usług (art. 8 ust. 1 ustawy), bądź stanowi dostawę towarów po spełnieniu określonych warunków (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W związku z powyższym Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana będzie do uiszczania podatku należnego z tytułu wydzierżawiania kanalizacji sanitarnej, więc powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przedmiotową inwestycją, która warunkuje możliwość świadczenia tej usługi.

Dlatego też, w ramach inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, koszty: nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych wraz z kosztami instalacji elektrycznej, należy uznać za niezbędne do realizacji całości inwestycji, w związku z czym Gmina ma prawo odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że zamiarem Gminy od początku realizacji przedmiotowej inwestycji było oddanie jej efektów w dzierżawę, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto wyjaśnić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z ww. inwestycją, gdyż nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska oraz nie postawiono pytania.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-219/15/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.