ITPP2/4512-508/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-508/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. szpital
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 czerwca 2013 r. Szpital podpisał umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „XXX” w ramach Osi priorytetowej 3. – „Infrastruktura społeczna”, Działania 3.2. – Wysoki poziom zabezpieczeniami i dostępności medycznej i opiekuńczej”, Poddziałanie 3.2.2. - „Pozostała infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem przedsięwzięcia jest dostosowanie Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu do potrzeb pacjentów oraz stworzenie najlepszych warunków terapii, gwarantujących pacjentom świadczenia na odpowiednim poziomie. W skład projektu wchodzić będzie:

  • remont oddziału,
  • adaptacja pomieszczeń na sale terapeutyczne,
  • tworzenie pracowni malarskiej.

Modernizacja wyposażenia oddziału, w tym zakup niezbędnego sprzętu do ulepszenia pracy terapeutycznej, sprzętu niezbędnego do ulepszenia warunków socjalno-bytowych pacjentów i personelu, sprzętu do rekreacji pacjentów.

Nowością – jako metoda terapeutyczna – będą sale terapeutyczne i rekreacyjne wyposażone m. in. w atlas do ćwiczeń, edukacyjne gry planszowe i gry zręcznościowe, sala relaksacyjna wyposażona w materace gimnastyczne oraz pracownia malarska, pozwalająca na twórczą pracę z pacjentami.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.836.527,40 zł, z czego 332.520,08 zł to podatek od towarów i usług. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 624.320,31 zł Wysokość dofinansowania stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych ogółem – tj. 530.672,26 zł.

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są przedmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zrealizowany projekt wykorzystywany będzie po jego zakończeniu na potrzeby prowadzonej działalności medycznej w zakresie Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, zwolnionej od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szpital ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie realizacji ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że zrealizowane przedsięwzięcie służyć będzie świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), są zwolnione od podatku. Przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyrażona została generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Przepis ten stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 120. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc Szpital, jako podatnik VAT, realizując przedsięwzięcie nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z VAT, to nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.