ITPP2/4512-387/15/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-387/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców jego terytorium i jest jednocześnie osobą prawną wykonującą zadania z zakresu administracji publicznej, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Jednym z zadań, które realizuje w terminie od sierpnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. jest operacja w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007- 2013 (dokładnie środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”) pn. „...” na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa w dniu 15 lipca 2014 r. Realizując powyższy projekt Gmina była jego jedynym beneficjentem.

Operacja polegała na:

  1. Bagrowaniu zbiornika/stawu o powierzchni 8.300 m2 i objętości 6.686 m3. W tym celu wykonane zostały następujące prace:
    1. ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp,
    2. wykopanie koparkami urobku zarastającego dno na głębokość 20 cm,
    3. wywiezienie urobku.
  2. Zakupie roślinności i obsadzeniu skarp bagrowanego zbiornika.

Gmina jest kurortem znanym w Polsce i za granicą. W oparciu o bogate złoża znakomitej jakości borowiny i p... ... z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje uzdrowiskowe. Ważnym elementem jej pejzażu jest unikatowy w Polsce Park ... o ogromnych walorach przyrodniczych i zabytkowych. Miasto X. wraz z parkiem leży w kotlinie otoczonej wzgórzami sięgającymi ponad 150 m n.p.m. Okoliczne wzgórza poprzecinane są licznymi strumieniami, które zasilają płynącą od południa (od jeziora ...) rzekę ... Rzeka ..., szczególnie w okresach wiosennych roztopów i porach deszczowych, gromadzi duże ilości rumowisk skalnych i mułu. Na terenie Parku ma bardzo nieregularne koryto. Po ulewnych deszczach w lipcu 1996 r. rzeka, która przepływała przez przedwojenne zbiorniki retencyjne (stawy) w krajobrazowej części Parku ... przerwała groblę i zalana została część miasta położona w bezpośredniej bliskości. Powódź dosięgła m. in. szpitala powiatowego oraz liczne budynki mieszkalne powodując znaczne straty materialne. Wówczas odbudowę zbiorników retencyjnych z wydzieleniem rzeki ... . wpisano do programu Małej Retencji Województwa. Inwestycję polegającą na odbudowaniu zbiorników i wydzieleniu koryta rzeki ... . poprzez ogroblowanie zakończono w 1998 r. W 2003 r wybudowano 24 ha zbiornik retencyjny - zalew wraz z zaporą. Zbiornik ten przejął funkcję przeciwpowodziową. Dzięki temu stawy stały się zbiornikami retencyjnymi i nie widnieją już w programie małej retencji. Niemniej są bardzo istotne dla gospodarki wodnej miasta. Przez 16 lat stawy w Parku ... pełnią funkcje retencyjne, ale również podnoszą walory estetyczne Parku. Jednak z uwagi na torfowe podłoże oraz zadrzewienie terenów wokół stawów wymagały odmulenia oraz nasadzeń na skarpach. Do chwili obecnej wykonano bagrowanie zbiornika oraz zakupiono materiał roślinny. W ramach omawianego projektu poniesione zostały wydatki udokumentowane wystawionymi na Gminę fakturami VAT z wykazaną stawką podatku od towarów i usług.

Dotychczas Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedmiotowego zadania, czyli ostatecznie poniosła ekonomiczny ciężar VAT. W sporządzonych rozliczeniach do Urzędu Marszałkowskiego ujęła VAT, jako koszt kwalifikowany, czyli niepodlegających odliczeniu.

Sprawy z zakresu ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 póżn. zm.), należą do zadań własnych - statutowych Gminy, służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców. Gmina nie pobiera i nie będzie pobierała opłat od mieszkańców Gminy w związku z wykonanym zadaniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycje związane z bagrowaniem zbiornika/stawu oraz zakupem roślinności i obsadzeniem skarp zbiornika położonego w Parku...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji muszą one być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zdefiniowana w art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl przepisów art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy o samorządzie gminnym).

Z efektów realizowanego ww. zadania korzystać będą nieodpłatnie użytkownicy Parku .... Wykonane bagrowanie stawu oraz obsadzenie go roślinnością powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie w żadnym zakresie generowało dla Gminy obrotu opodatkowanego VAT oraz po zakończeniu zadania nie powstanie u niej sprzedaż opodatkowana. Nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Gminy, nie będzie spełniony warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, generującej podatek należny.

W konsekwencji, Gmina stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek dokonywanych zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP1/443-275/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.