ITPP2/4512-379/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma obecnie mozliwosc odzyskania VAT w zwiazku z realizacja w 2010 r. inwestycji?
ITPP2/4512-379/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wplywu 1 kwietnia 2015 r.), uzupelnionym w dniu 28 maja 2015 r. (data wplywu), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odzyskania nieodliczonego podatku w zwiazku ze zrealizowanym projektem pn. ?..? w sytuacji gdy faktury wystawione byly na Urzad Gminy - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek, uzupelniony w dniu 28 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odzyskania nieodliczonego podatku w zwiazku ze zrealizowanym projektem pn. ?..? w sytuacji gdy faktury wystawione byly na Urzad Gminy.

We wniosku oraz jego uzupelnieniu, przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

W 2010 r. Gmina realizowala projekt pn. ???. Zadanie zostalo objete pomoca ze srodkow europejskich w ramach dzialania ?Podstawowe Uslugi dla Gospodarki i Ludnosci Wiejskiej (PROW). Dofinasowanie wynioslo 75% kosztow kwalifikowanych. Pozostale koszty niekwalifikowane w tym VAT poniosla Gmina. Realizacja zadania od dnia 6 maja 2010 r. do 30 listopada 2010 r., finasowanie do 16 grudnia 2010 r. Umowa o przyznanie pomocy zawarta zostala z Gmina, umowa na wykonawstwo robot z Gmina i wskazaniem NIP Gminy. Inwestycja ta od poczatku sluzyla dzialalnosci opodatkowanej (sprzedaz wody). Jest utrzymywana i obslugiwana przez Urzad Gminy. Nie zostala udostepniona nieodplatnie na rzecz innego podmiotu. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Faktury ?sprzedazowe? wystawiane byly w 2010 r. (do 31 grudnia 2010 r.) ?na Urzad Gminy jako sprzedawcy?. Rozliczenie podatku od towarow i uslug z Urzedem Skarbowym w tym okresie prowadzone bylo przez Urzad Gminy ze wskazaniem NIP Urzedu (deklaracja VAT). Inwestycja nie zostala rozliczona z Urzedem Skarbowym.

W zwiazku z powyzszym opisem, w uzupelnieniu wniosku, zadano nastepujace pytanie.

Czy Gmina ma obecnie mozliwosc odzyskania VAT w zwiazku z realizacja w 2010 r. ww. inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do wystapienia do Urzedu Skarbowego o zwrot podatku naliczonego w zwiazku z realizacja w 2010 r. ww. projektu, poniewaz Urzad Gminy nalezy do struktury Gminy i realizuje jej zadania. Dla Gminy bylo to pierwsze zdarzenie realizacji inwestycji z udzialem srodkow europejskich i sluzace dzialalnosci opodatkowanej. Wowczas brakowalo dostatecznej wiedzy i interpretacji na temat powiazania dwoch podmiotow, tj. Gminy majacej zdolnosc prawna i zdolnosc do czynnosci prawnych oraz Urzedu Gminy, realizujacego zadania w jej imieniu.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe.

Z uwagi na fakt, ze zlozony wniosek dotyczy stanu faktycznego zaistnialego w 2010 r., uzasadnienia prawnego oceny przedstawionego stanowiska dokonano na podstawie przepisow obowiazujacych w tym okresie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pozn. zm.), w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 ww. artykulu, kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem ust. 3-7, stanowi suma kwot podatku okreslonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytulu nabycia towarow i uslug,
  2. potwierdzajacych dokonanie przedplaty (zaliczki, zadatku, raty), jezeli wiazaly sie one z powstaniem obowiazku podatkowego,
  3. od komitenta z tytulu dostawy towarow bedacej przedmiotem umowy komisu
  • z uwzglednieniem rabatow okreslonych w art. 29 ust. 4.

Wedlug art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego powstaje w rozliczeniu za okres, w ktorym podatnik otrzymal fakture albo dokument celny, z zastrzezeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z ust. 11 tego artykulu wynikalo, ze jezeli podatnik nie dokona obnizenia kwoty podatku naleznego w terminach okreslonych w ust. 10, moze obnizyc kwote podatku naleznego w deklaracji podatkowej za jeden z dwoch nastepnych okresow rozliczeniowych.

Ustep 13 tegoz artykulu stanowil, ze jezeli podatnik nie dokonal obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w terminach, o ktorych mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, moze on obnizyc kwote podatku naleznego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego.

Na podstawie 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2014 r., jezeli podatnik nie dokonal obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w terminach, o ktorych mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, moze on obnizyc kwote podatku naleznego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w ktorym powstalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym powstalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, z zastrzezeniem ust. 13a.

Do uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 13, stosuje sie odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej (ust. 15 cyt. artykulu).

W art. 81 ? 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stwierdzono, ze jezeli odrebne przepisy nie stanowia inaczej, podatnicy, platnicy i inkasenci moga skorygowac uprzednio zlozona deklaracje.

Przepis ? 2 tego artykulu wskazuje, ze skorygowanie deklaracji nastepuje przez zlozenie korygujacej deklaracji wraz z dolaczonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Nalezy podkreslic, ze ustawodawca przyznal podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w calosci lub w czesci, pod warunkiem spelnienia przez niego zarowno przeslanek pozytywnych, wynikajacych z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przeslanek negatywnych, okreslonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okresla liste wyjatkow, ktore pozbawiaja podatnika prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.

W mysl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyzsza od kwoty podatku naleznego, podatnik ma prawo do obnizenia o te roznice kwoty podatku naleznego za nastepne okresy lub do zwrotu roznicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci.

Dzialalnosc gospodarcza ? w swietle ust. 2 ww. artykulu ? obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody, rowniez wowczas, gdy czynnosc zostala wykonana jednorazowo w okolicznosciach wskazujacych na zamiar wykonywania czynnosci w sposob czestotliwy. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje rowniez czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

Jak stanowi ust. 6 tegoz artykulu, nie uznaje sie za podatnika organow wladzy publicznej oraz urzedow obslugujacych te organy w zakresie realizowanych zadan nalozonych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji ktorych zostaly one powolane, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych na podstawie zawartych umow cywilnoprawnych.

Artykul 15 ust. 6 ustawy o VAT stanowi implementacje art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od wartosci dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z pozn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem Dyrektywy, krajowe, regionalne i lokalne organy wladzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie sa uwazane za podatnikow w zwiazku z dzialalnoscia, ktora podejmuja lub transakcjami, ktorych dokonuja jako organy wladzy publicznej, nawet jesli pobieraja naleznosci, oplaty, skladki lub platnosci w zwiazku z takimi dzialaniami lub transakcjami. Jednakze w przypadku gdy podejmuja one takie dzialania lub dokonuja takich transakcji, sa uwazane za podatnikow w odniesieniu do tych dzialan lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatnikow prowadzilo do znaczacych zaklocen konkurencji. W kazdych okolicznosciach podmioty prawa publicznego sa uwazane za podatnikow w zwiazku z czynnosciami okreslonymi w zalaczniku I, chyba ze niewielka skala tych dzialan sprawia, ze moga byc one pominiete.

Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, panstwa czlonkowskie moga uznac dzialalnosc podmiotow prawa publicznego, zwolniona na podstawie art. 132, 135, 136 i 371, art. 374-377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 lub art. 380-390b (Dyrektywy 2006/112/WE), za dzialalnosc, ktora podmioty te podejmuja jako organy wladzy publicznej.

Z przywolanych przepisow wynika, ze jednostki samorzadu terytorialnego sa podatnikami podatku od towarow i uslug w zakresie wszelkich czynnosci, ktore maja charakter cywilnoprawny, tzn. sa przez nie realizowane na podstawie umow cywilnoprawnych. Beda to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynnosci w sferze ich aktywnosci cywilnoprawnej, np. czynnosci sprzedazy, zamiany (nieruchomosci i ruchomosci), wynajmu, dzierzawy, umow prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych), bowiem tylko w tym zakresie ich czynnosci maja charakter dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarow i uslug.

Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z pozn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu dzialania gminy naleza wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow.

Do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokajanie potrzeb wspolnoty. W szczegolnosci zadania wlasne obejmuja zadania w zakresie ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W mysl art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorzadzie gminnym, organami gminy sa rada gminy i wojt (burmistrz, prezydent miasta).

Z ust. 3 tego artykulu wynika, ze ilekroc w ustawie jest mowa o wojcie, nalezy przez to rozumiec takze burmistrza oraz prezydenta miasta.

W mysl art. 33 ust. 1 tej ustawy, wojt wykonuje zadania przy pomocy urzedu gminy.

Jak wynika z powyzszego, urzad gminy nie jest jednostka organizacyjna w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorzadzie gminnym. Jest wylacznie zorganizowanym zespolem osob i srodkow sluzacych do pomocy organowi administracyjnemu.

Jest wiec jednostka pomocnicza sluzaca do wykonywania zadan gminy oraz obslugi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorac pod uwage nierozerwalne i niepodzielne powiazania podmiotowe gminy i urzedu, rowniez na gruncie podatku od towarow i uslug nalezy stwierdzic, ze nie wystepuje odrebna od podmiotowosci gminy podmiotowosc urzedu. Zatem urzad dzialajac w imieniu gminy realizuje zadania wlasne gminy. Natomiast zdolnosc prawna i zdolnosc do dokonywania czynnosci prawnych ma gmina, nie zas urzad.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), urzad gminy nie ma mozliwosci prowadzenia odrebnej ewidencji ksiegowej, dotyczacej rozliczen podatku od towarow i uslug dla samorzadowych osob prawnych oraz dla ich urzedow, obslugujacych od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Urzad jest wiec aparatem pomocniczym organu wykonawczego, ktory nie posiada podmiotowosci prawnej. Powyzsze oznacza, ze podatnikiem podatku od towarow i uslug w stosunku do dzialalnosci gospodarczej moze byc wylacznie gmina, a nie urzad.

W swietle cyt. przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug, jednostki samorzadu terytorialnego (gminy, powiaty, wojewodztwa), ze wzgledu na przyznana im ustawowo osobowosc prawna, sa podatnikami podatku od towarow i uslug, o ile spelnia pozostale warunki wskazane w art. 15 ustawy. Tym samym podatnikiem podatku od towarow i uslug w stosunku do dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu podatku od towarow i uslug jest gmina, jako jednostka samorzadu terytorialnego, posiadajaca osobowosc prawna, a nie urzad gminy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz tresci powolanych przepisow prowadzi do stwierdzenia, ze o ile ? jak wynika z tresci wniosku ? inwestycja polegajaca na budowie i modernizacji stacji uzdatniania wody i przebudowie istniejacej sieci wodociagowej sluzyla i od poczatku sluzy dzialalnosci opodatkowanej Gminy (sprzedazy wody), przyslugiwalo jej prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug zwiazanych z jej realizacja na zasadach okreslonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy, niezaleznie od tego, ze faktury byly wystawione na Urzad Gminy, pod warunkiem, ze nie zaszly wylaczenia, o ktorych mowa w art. 88 ustawy. W zwiazku z tym, ze Gmina nie dokonala odliczenia w terminach wskazanych w ww. przepisach, ma prawo - na podstawie ust. 13 powyzszego artykulu - do odliczenia podatku poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT.

Jednoczesnie nalezy wskazac, ze w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyzsza od kwoty podatku naleznego, Gmina ma prawo do wykazania nadwyzki tego podatku do zwrotu na rachunek bankowy. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze kwestia zasadnosci zwrotu podatku naliczonego nie moze byc przedmiotem oceny tutejszego organu, bowiem taka ocena moze byc przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postepowania podatkowego przez wlasciwy miejscowo organ podatkowy I instancji.

Koncowo podkreslenia wymaga, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co oznacza, ze w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywola w tym zakresie skutkow prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje - w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/4512-661/15/SR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.