ITPP2/4512-335/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizacją operacji Klubowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do ubiegania się o zwrot VAT?
ITPP2/4512-335/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na nabyciu kabin dla zawodników rezerwowych oraz ich rozładunku w miejscach przeznaczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na nabyciu kabin dla zawodników rezerwowych oraz ich rozładunku w miejscach przeznaczenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub ... jest organizacją pozarządową zajmująca się rozwojem fizycznym mieszkańców gminy. Klub nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Urzędzie Skarbowym. W ramach działań na rzecz rozwoju sportu realizuje operację z dofinansowaniem unijnym w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Małe projekty. Umowa podpisana została w dniu 22 stycznia 2014 r. z Urzędem Marszałkowskim. Realizując powyższą operację Klub ... jest jego jedynym beneficjentem. Operacja polegała na zakupie 4 szt. kabin dla zawodników rezerwowych oraz ich rozładunku w miejscach przeznaczenia, tj. Stadion Miejski w miejscowości P. oraz boisko w miejscowości O. Operację Klub ... zaczął realizować w lutym 2015 r., a planuje zakończyć w marcu 2015 r. Wykonawcę kabin wyłoniono na podstawie ofert zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Faktury dokumentujące poniesione koszty wystawiono na Klub ..., zgodnie z umową o dofinansowaniu. Poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych. Klub Sportowy uznaje wszystkie koszty za kwalifikowane, w tym VAT. Podstawą do uznania VAT, jako kosztu kwalifikowanego, jest fakt, że Klub ... nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. W marcu 2015 r. będzie występował o zwrot poniesionych kosztów przeprowadzonych operacji. W sporządzonych rozliczeniach przedmiotowych operacji ujął podatek od towarów i usług (VAT), jako koszt kwalifikowany, niepodlegający odliczeniu. W ramach operacji zostały nabyte wymienione w uzasadnieniu materiały i usługi nabyte od wykonawców, którzy mieli prawo do odliczenia VAT. Możliwości takiej nie miał i nie ma Klub ..., który ostatecznie ponosi koszty VAT, opłacając faktury wystawione przez rzeczonych wykonawców. Tym samym uznał, że VAT jest w tym przypadku wydatkiem kwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Małe projekty, Klubowi ... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do ubiegania się o zwrot VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w zakresie realizacji operacji w ramach rzeczonego programu. Nie ma także możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego, a co za tym idzie należy uznać, że poniesiony koszt VAT stanowi wydatek kwalifikowany. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Ponadto, towary i usługi nabyte w ramach projektu nie posłużyły i nie posłużą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwot uiszczonych na poczet VAT i tym samym aktualnym pozostaje jego uprawnienie do uznania poniesionych tytułem VAT kwot za koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Klubowi Sportowemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Wobec tego Klubowi nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-265/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.