ITPP2/4512-31/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina, realizująca zadania publiczne w zakresie edukacji publicznej, mogła odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z projektem?
ITPP2/4512-31/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na doposażeniu pomieszczenia Szkoły Podstawowej w L. w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt audio-wideo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na doposażeniu pomieszczenia Szkoły Podstawowej w L. w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt audio-wideo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina otrzymała w 2010 r. interpretację indywidualną ... odnośnie poniżej opisanego zdarzenia. Aktualna interpretacja jest wymagana w celu przedłożenia Instytucji Zarządzającej przed zakończeniem okresu trwałości projektu.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Zgodnie z założeniem projektu zrealizowano doposażenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt audio-wideo. Przedmiotowy sprzęt jest wykorzystywany do prowadzenia nowoczesnych form kształcenia uczniów. Do kosztów kwalifikowanych, oprócz wymienionych powyżej kosztów, zaliczono również studium wykonalności projektu. Całkowity koszt projektu, którego administratorem jest Szkoła Podstawowa w L. wynosi 297.012,22 zł dofinansowanie wyniosło 240.537,10 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Z tytułu realizacji projektu nie są pobierane żadne opłaty: pracownia służy tylko do realizacji zadań statutowych szkoły, tj. bezpłatnej edukacji. Zakupione przez Gminę elementy zostały nieodpłatnie przekazane szkole na własność. Projekt został zrealizowany w 2010 r. Zadanie realizowane w ramach tego projektu należało do zadań własnych gminy. Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, sprawy edukacji publicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, realizująca zadania publiczne w zakresie edukacji publicznej, mogła odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z ww. projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie rzeczy, zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź. zm.), klasyfikującym ponoszone wydatki związane z realizacją projektu, jako zadania własne i nie przynoszące teraz oraz w przyszłości dochodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie ma możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054), ponieważ nie ma możliwości powiązania ich z wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-89/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.