ITPP2/4512-274/15/AD | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
ITPP2/4512-274/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2507) oraz Statutu przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 25 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt. d) tiret 5 ustawy, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi w zakresie działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 tej ustawy, Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji budżetowych;
 2. przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

W dniu 31 lipca 2014 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy między Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), a Ośrodkiem (Beneficjentem). Ośrodek zobowiązuje się do realizacji operacji pn. „...”. Celem operacji jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu tematu konkursu dla co najmniej 2.180 osób, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Cel uważa się za osiągnięty, jeśli zostało przeszkolonych co najmniej 75% zadeklarowanej liczby osób do przeszkolenia w ramach operacji. Projekt realizowany jest w jednym etapie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Projekt ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin. Udział w szkoleniach odbywa się na zasadzie dobrowolności a uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach.

W ramach realizacji projektu, w części realizowanej przez Ośrodek, dokona następujących wydatków:

 1. nabór uczestników szkoleń (podróże służbowe pracowników)
 2. zamieszczenie ogłoszeń o szkoleniach,
 3. wynagrodzenia dla wykładowców,
 4. zakwaterowanie i wyżywienie wykładowców i uczestników szkoleń,
 5. koszty dojazdu uczestników szkoleń i wykładowców,
 6. podróże służbowe pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń,
 7. wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu (kierownik, koordynator, księgowa, personel administracyjny, obsługa prawna),
 8. najem ciągnika i opryskiwacza oraz pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Przy wyborze dostawców i wykonawców Ośrodek stosuje przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Faktury dotyczące realizacji projektu, w części realizowanej przez Ośrodek, są wystawiane na nabywcę towarów i usług, tj. Ośrodek. Projekt finansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 25% z krajowych środków publicznych. Wydatki finansowane będą w 100% na zasadzie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, co wynika z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a) rozporządzenia nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek ma prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń w ramach projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur od nabywanych towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach ww. projektu, ponieważ usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek naliczony od nabywanych towarów i usług związany z realizacją usług szkoleniowych nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust 1 ustawy. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym przypadku brak jest spełnienia tego warunku, ponieważ usługi szkoleniowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem towary i usługi nabywane w ramach projektu w związku z realizacją usług szkoleniowych nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z tym Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach ww. projektu. Dlatego też VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ww. przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Ośrodkowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – wydatki poniesione na realizację projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku przedmiotowych usług szkoleniowych, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP1/4512-771/15/EA | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-119/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.