ITPP2/4512-254/15/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-254/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z., jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej, realizowała projekt pn. „...” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.2 -„Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, zgodnie z umową zawartą w dniu 22 września 2009 r. Projekt realizowany był w okresie od 16 stycznia 2009 r. do 31 maja 2010 r.

W ramach projektu zostały zawarte umowy na usługi oraz umowy na dostawę wyposażenia.

Pierwsza umowa została zawarta w dniu 16 stycznia 2009 r. przez Gminę, przedmiotem której było wykonanie Studium Wykonalności. Płatność za wykonanie usługi Gmina uiściła w dniu 10 lutego 2009 r. W dniu 23 lutego 2010 r. Z. podpisał umowę na usługę promocyjną projektu. Natomiast na dostawę wyposażenia zawarto dwie umowy: pierwszą w dniu 22 marca 2010 r., a drugą w dniu 29 marca 2010 r.

W ramach projektu szkoły podstawowe i gimnazja zostały doposażone w następujący sprzęt multimedialny:

  • głośniki do komputera (50 szt.),
  • projektory (56 szt.),
  • laptopy z oprogramowaniem (56 szt.),
  • oprogramowanie (...) -50 szt.,
  • piloty do tablic interaktywnych (system błyskawicznego sprawdzania testów) -171 szt.,
  • tablice interaktywne (11 szt.),
  • ekrany elektryczne (11 szt.).

Ostatni wydatek w ramach projektu został dokonany w dniu 26 maja 2010 r. i obejmował zapłatę za usługę w postaci kompleksowego prowadzenia promocji projektu edukacyjnego.

W ramach projektu Beneficjent zobowiązany był zachować trwałość projektu przez okres 5 lat. Zakończenie okresu trwałości ww. projektu przypada na dzień 31 maja 2015 r.

Ponadto Beneficjent na etapie aplikowania złożył oświadczenie VAT, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie posiada statusu czynnego podatnika VAT i w związku z realizacją projektu nie ma prawa do odzyskania VAT w wysokości określonej w punkcie D4 wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach zakończenia okresu trwałości ww. projektu przypadającego na dzień 31 maja 2015 r. Z. ma możliwość odzyskania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie ma możliwości odliczenia VAT od zakupów dotyczących realizowanego projektu. Dokonane zakupy towarów i usług były związane z czynnościami zwolnionymi od VAT i nie będą przedmiotem sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W związku z tym, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał w 2009 i w 2010 r., niniejszą interpretację wydaje się na podstawie stanu prawnego obowiązującego w tym okresie.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia do dnia 31 grudnia 2009 r., przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta uregulowana była w rozdziale 9 i w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Z. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 i w § 7 ust. 3 i 4 powołanych rozporządzeń.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zwolnienia od podatku świadczonych usług, gdyż w tym zakresie nie postawiono pytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-265/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.