ITPP2/4512-220/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Instytutowi będzie przysługiwało prawo do całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług nabytych w związku z realizacja projektu według zasad określonych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Instytut XXX (dalej: Instytut) jest państwową jednostką naukową działającą w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619 z późn. zm.). Instytut jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wykonuje czynności niezwiązane z działalnością gospodarczą (np. statutowa działalność naukowo-badawczą, realizacja projektów badawczych krajowych i zagranicznych), jak i związane z działalnością gospodarczą. W ramach czynności związanych z działalnością gospodarczą, Instytut świadczy czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (usługi naukowo-badawcze, usługi wynajmu, działalność wydawnicza) oraz czynności zwolnione od podatku (usługi szkoleniowe, studia doktoranckie, wynajem na cele mieszkalne).

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Instytut w charakterze Partnera przystąpił do Umowy Konsorcjum, której celem jest realizacja projektu pn. „...” (w skrócie MOBIT). Ponadto Partnerami przy realizacji Projektu są również Partnerzy Biznesowi, którzy mają prawo do zapoznania się z dokumentacją Projektu zawierającą treści merytoryczne dotyczące badań prowadzonych w projekcie oraz prawo do uzyskania informacji o wszystkich merytorycznych aspektach projektu od osób zaangażowanych w realizację zadań związanych z wytworzeniem produktów i usług przewidzianych do przygotowania do wdrożenia w ramach fazy B. Do obowiązków Partnerów Biznesowych należy m.in. wdrożenie produktu/usługi będącej rezultatem Projektu, w ciągu dwóch lat od zakończenia Projektu lub wskazania innego podmiotu, który zobowiąże się do takiego wdrożenia. Ponadto z postanowień umowy wynika m.in., że jednym z obowiązków Partnerów i Lidera jest wzajemna współpraca mająca na celu osiągnięcie celów wskazanych we wniosku o finansowanie projektu. W przedmiocie praw własności intelektualnej postanowiono, że:

 • prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie do rezultatów powstałych w wyniku wspólnej realizacji projektu przysługują tej stronie, która je wykonała,
 • każda ze stron jest upoważniona do korzystania z rezultatów projektu wykonanych przez drugą stronę - wyłącznie w zakresie realizacji projektu przez okres obowiązywania umowy,
 • podział praw własności intelektualnej oraz praw dostępu do innych rezultatów projektu będzie uzależniony od wkładu finansowego i zaangażowania stron w ich uzyskaniu,
 • koszty ochrony rezultatów projektu będzie ponosić strona, która te rezultaty otrzyma,
 • jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność uregulowania kwestii dotyczących własności intelektualnej, będzie to przedmiotem odrębnej umowy,
 • szczegółowe zasady dotyczące przekazywania praw własności intelektualnej lub innych rezultatów projektu Partnerowi Biznesowemu określi odrębna umowa.

Ponadto postanowiono, że w sprawach nieuregulowanych w umowie Konsorcjum będzie się stosować postanowienia umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Zgodnie z postanowieniami umowy Konsorcjum, pomiędzy Partnerami i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „xxx”. W tej umowie o Wykonanie i Finansowanie Projektu, projekt obejmuje realizację:

 • fazy badawczej obejmującej badanie podstawowe, badanie przemysłowe lub prace rozwojowe, skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej,
 • fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (komercyjnej).

Okres realizacji projektu określono:

 • dla fazy badawczej od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2017 r.,
 • dla fazy przygotowań do wdrożenia od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Uzgodniono, że rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach projektu, stanowią własność wykonawcy lub wykonawców. Ponadto wskazano, że z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie dotyczącym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, wyniki Projektu powinny być szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

 • konferencji technicznych lub naukowych, lub
 • czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
 • oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją dostępu.

W dniu 16 stycznia 2016 r. w ankiecie o kwalifikowalności VAT w projektach Instytut wskazał m.in., że:

 • w projekcie przewiduje się komercjalizację (sprzedaż) wyników badań,
 • w projekcie przewiduje się patenty,
 • w projekcie przewiduje się wdrożenie wyników badań do przemysłu,
 • umowa konsorcjum przewiduje podział zysku ze sprzedaży wyników badań.

Dla celów realizacji ww. projektu Instytut będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytutowi będzie przysługiwało prawo do całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług nabytych w związku z realizacja projektu według zasad określonych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu, będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości kwot podatku naliczonego na nabyciu towarów i usług służących realizacji projektu, którego wyniki będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. sprzedaży patentów. Jak wskazano powyżej, projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620). Zgodnie z art. 2 pkt 3 lit a) i c) i pkt 4 lit a) i b) tej ustawy, pod pojęciem:

 1. badania podstawowe - należy rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretycznie podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania przemysłowe - należy rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii genetycznych,
 3. prace rozwojowe - należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; przy czym prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem wynik końcowy badań przemysłowych i prac rozwojowych w rozumieniu ww. ustawy będzie stanowił przedmiot komercjalizacji. Z uwagi na brak jednoznacznej definicji pojęcia „komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych” w literaturze przedmiotu za komercjalizację taką uznaje się wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiało to osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.

W niniejszej sprawie sprzedaż końcowego wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych, które realizowane będą w ramach ww. Projektu (w skrócie MOBIT) odbywać się będzie na zasadzie sprzedaży patentów. Oznacza to, że Instytut, w zakresie jaki przewiduje Umowa Konsorcjum oraz Umowa o Wykonanie i Finansowanie Projektu, będzie uprawniony do udzielenia licencji na prawa własności przemysłowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ponieważ ustawa o VAT nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „rzeczy” to zasadnym jest sięgniecie do art. 45 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż rzeczami są tylko przedmioty materialne. Patent, w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) to prawo do wynalazków, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tym samym „patent” dla celów podatku od towarów i usług nie jest towarem.

Zastosowanie zatem znajdzie art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zgodnie z którym przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie:

 • praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego bezspornie wynika, iż sprzedaż patentu przez Instytut będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Podkreślić należy, iż patenty, jako odpłatne usługi, nie znajdują się w katalogu czynności zwolnionych wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż patentów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej określonej w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, gdzie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 • odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
 • towary i usługi, na nabycie których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powołana norma prawna statuuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, które jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika. Prawo to realizuje zasadę neutralności podatku VAT, co oznacza, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega faktycznie konsumpcja.

Taka konstrukcja podatku VAT pozwala podatnikom na odliczenie podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych przez nich przy świadczeniu czynności opodatkowanych i oznacza, że podatek nie będzie stanowił dla podatnika obciążenia finansowego gwarantując jego neutralność. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przykładowo w orzeczeniu z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV, Trybunał stwierdził, że „system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży patentów Instytutowi będzie przysługiwało całkowite prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji ww. projektu (w skrócie MOBIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.