ITPP2/4512-149/16/AD | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-149/16/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planowana inwestycja „...”, dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2012, dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, będzie realizowana od miejscowości P. przez miejscowość T. aż do miejscowości S. Roboty budowlane będą prowadzone na długości 6,025 km. W ramach przedsięwzięcia planowane jest poszerzenie istniejącej nawierzchni w miejscowości S. do 6 m, a na pozostałym odcinku do 5,5 m. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu zostanie ułożona nowa nawierzchnia w warstwie ścieralnej grubości 4 cm. W trakcie prac będą wykonane: pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,8 m, oznakowanie poziome przy krawędzi jezdni oraz 4 zjazdy na drogi leśne o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto w miejscowości S. zostaną wykonane: zatoka autobusowa z peronem, chodniki, zjazdy do posesji oraz oznakowanie pionowe i poziome, natomiast nawierzchnia istniejącej zatoki autobusowej zostanie przebudowana.

Efekt realizacji projektu dla społeczności lokalnej:

  1. Poprawa rozwoju spójności dróg publicznych na terenie Powiatu.
  2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki podniesieniu standardów technicznych drogi, w tym jej parametrów użytkowych, np. poszerzeniu jezdni do 5,5 m.
  3. Ułatwienie dojazdu mieszkańcom gminy do siedziby Powiatu.
  4. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów w pobliżu drogi.
  5. Poprawa komfortu jazdy dzięki wyrównaniu nawierzchni.
  6. Skrócenie czasu przejazdu drogą.
  7. Ułatwienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wiejskiego w pobliżu drogi.
  8. Umożliwienie szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego dojazdu karetek pogotowia, samochodów policji i straży pożarnej na ewentualne miejsca zdarzeń.

Całkowita wartość projektu – 2.800.000 zł.

Źródła finansowania: 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 36,37% ze środków własnych Powiatu i Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną realizacją ww. inwestycji, dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2012 Powiat ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego realizacji – zakończeniu, w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie projektu. Brak możliwości odzyskania VAT wynika z faktu, że Powiat jest „płatnikiem” VAT tylko od umów cywilnoprawnych – art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz że zrealizowane inwestycje nie będą wykorzystywane na cele związane z czynnościami opodatkowanymi – art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym Powiat realizując ten projekt w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego kosztu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu tego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – inwestycja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nie będzie przysługiwać również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-1069/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.