ITPP2/4512-145/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-145/16/AJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. powiat
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W okresie od 18 kwietnia 2013 r. do 30 grudnia 2015 r. Powiat realizował projekt pn. „XXX”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.2 „Rewitalizacja miast”. Dofinansowanie projektu otrzymano na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2015 r. pomiędzy Województwem ... reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem.

Projekt został zrealizowany za kwotę 2.059.145,37 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO ... na lata 2007-2013 wyniesie 1.150.833,37, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych z kwoty 1.353.921,37 zł. Ponadto projekt uzyskał dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki do wykonania tylko elementów infrastruktury sportowej w kwocie 705.200,00 zł na podstawie umowy dofinansowania z dnia 17 lipca 2014 r. Wkład własny Powiatu na realizację projektu wyniósł 203.112,21 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa boiska wielofunkcyjnego. Parametry charakterystyczne obiektu to: boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem 4 m-1176 m2, bieżnie (rozbiegi) – 137 m2, stanowisko pchnięcia kulą – 190 m2, trybuny – 104 m2, obsługa widowni (parking, dojście pieszych) – 1247 m2, dojazdy do boisk i obiektu dla służb ppoż. i ratunkowych – 82 m2, podstawowe urządzenia przeznaczone do obsługi widowni - ławki wolnostojące dostępne z poziomu terenu (obsługa niepełnosprawnych), trybuny sportowe (3-poziomowe), wydzielony parking dla uczestników zawodów sportowych, infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie zewnętrzne terenu, oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, odwodnienie terenu).

Obiekt wyposażono w następujące nawierzchnie:

  • boisko wielofunkcyjne, bieżnia i rozbiegi: nawierzchnia poliuretanowa wykonana techniką natryskową,
  • stanowisko pchnięcia kulą i skoku w dal: nawierzchnia mineralna,
  • dojścia i dojazdy: kostka brukowa betonowa,
  • tereny zieleni: nawierzchnie zielone naturalnie urządzone.

W ramach projektu poniesiono również wydatki na zakup 3 szt. maszyn czyszczących do utrzymania czystości obiektu oraz na audyt zewnętrzny projektu i jego promocję. Płatnikami faktur byli Powiat oraz Starostwo Powiatowe, które wykonuje zadania Powiatu.

Powiat nie posiada żadnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, podobnie jak Starostwo Powiatowe. Powiat wykonuje zadania publiczne i stanowi organ prowadzący wobec jednostek oświatowych. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.). Artykuł 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Za zajęcia przewidziane w planie według programów ramowych prowadzone w określonych limitach godzinowych szkoła publiczna nie ma prawa pobierać żadnych opłat. Ponadto po zakończeniu realizacji projektu powstałe środki trwale zostały przekazane w użytkowanie Z. w ...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat może odliczyć podatek naliczony od zakupów usług związanych z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując ww. projekt nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Korzystanie z efektów realizacji projketu będzie nieodpłatne. Prawo do obnizenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spelnione określone warunki, tzn. „odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony i są wykorzystywane do czynności opodatkowanych”. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwiazek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a taki tu nie zachodzi. Projekt nie będzie wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej, co wpisuje się w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, o ile - jak wynika z treści wniosku - zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.