ITPP2/4512-1206/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wartości zakupu gruntu pod budowę galerii handlowej?
ITPP2/4512-1206/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntu pod budowę galerii handlowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntu pod budowę galerii handlowej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność związaną z rynkiem nieruchomości. Powiązana osobowo ze Spółką spółka V planowała wybudowanie galerii handlowej. Spółka V posiadała odpowiedni grunt oraz projekt. Spółka V rozpoczęła prace budowlane i weszła w spór sądowy z wykonawcą. W związku z prowadzonym sporem wykonawca usług budowlanych próbował przepisać na siebie prawa do gruntu i wszelkich wykonanych na nim prac budowlanych. W miesiącu wrześniu 2013 r. Spółka nabyła sam projekt galerii handlowej od spółki V za wartość 275.0000,00 netto powiększoną o VAT 63.250,00 zł. W wyniku kontroli podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał tę transakcję za niemającą gospodarczego uzasadnienia oraz że strony umowy miały na celu jedynie uzyskanie korzyści podatkowych. Tym samym, zdaniem organu podatkowego, faktura dokumentująca tę transakcję dokumentuje czynności, do których zastosowanie ma przepis art. 58 Kodeksu cywilnego. Spółka, świetle art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający. Decyzję tę podtrzymał Dyrektor Izby Skarbowej wskazując również, że przedmiotowy projekt budowlany został sporządzony pod konkretne działki o określonej powierzchni i z konkretnymi uwarunkowaniami – jest to projekt budowlany, który może być wykorzystany tylko i wyłącznie na gruncie, o który toczy się spór pomiędzy wykonawcą usług budowlanych i spółką V. Tym samym, zdaniem Dyrektora, Spółka nabywając prawa do projektu miała świadomość, że nie będzie mogła go wykorzystać na terenie, dla którego został sporządzony. Spółka nie zgadzając się z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Dyrektora Izby Skarbowej wniosła odwołanie do NSA. W świetle nowych okoliczności spółka V jest niezaprzeczalnie właścicielem przedmiotowego gruntu. Spółka chce nabyć przedmiotowy grunt od spółki V.

Spółka V nie jest w chwili obecnej właścicielem (użytkownikiem wieczystym) gruntu przeznaczonego pod budowę galerii handlowej. Spór o zwrot nieruchomości z wykonawcą nadal trwa. Spółka zaznacza, że Sąd zabezpieczył roszczenie spółki V wpisując odpowiednią wzmiankę w dziale III Ksiąg wieczystych i uniemożliwił tym samym obrót nieruchomością do czasu zakończenia sporu. Spółka prostuje jednocześnie opisane wcześniej zdarzenie przyszłe w ten sposób, że zamierza kupić ten konkretny grunt, niezależnie od wyniku rozstrzygnięcia sporu, który trwa, tj. albo od spółki V, albo od wykonawcy jeżeli grunt zachowa. Spółka posiada projekt i zamierza w oparciu o niego inwestować na tym terenie. Grunt stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Przedmiotowy grunt był wykorzystywany przez spółkę V wyłącznie do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wartości zakupu gruntu pod budowę galerii handlowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wartości zakupu gruntu pod galerię handlową. Działania Spółki zarówno w momencie zakupu projektu jak i zamiaru dalszych prac mają jak najbardziej uzasadnienie ekonomiczne/gospodarcze. Ponadto przyszłe zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska przedstawionego we wniosku jedynie w zakresie kwestii objętej pytaniem, natomiast nie zawiera oceny innych zagadnień w nim zawartych, w szczególności istnienia uzasadnienia ekonomicznego/gospodarczego zakupu projektu galerii handlowej.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z regulacją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro grunt, który zamierza nabyć Spółka od spółki V lub wykonawcy jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 powołanej ustawy, to jego dostawa nie będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Nie będzie ona również zwolniona na podstawie ust. 1 pkt 2 tego artykułu, gdyż spółka V wykorzystywała go wyłącznie do czynności opodatkowanych, a okoliczności sprawy wskazują, że wykonawca (o ile będzie jego zbywcą) nie będzie wykorzystywał go wyłącznie do czynności zwolnionych. W efekcie sprzedaż ta będzie opodatkowana stawką 23%. W konsekwencji Spółce – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tego gruntu o ile nie wystąpią ograniczenia przewidziane w art. 88 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, przy założeniu, że na dzień zbycia spór pomiędzy spółką V a wykonawcą będzie zakończony, a sprzedawca będzie miał pełne prawo do dysponowania nieruchomością, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że stroną wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest podmiot nabywający nieruchomość, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla sprzedającego, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-193/16/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.