ITPP2/4512-1143/15/KK | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-1143/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja prowadzi zarówno odpłatną, jak też i nieodpłatną działalność statutową. Do celów statutowych Fundacji należy między innymi działalność oświatowa i kulturalna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także promocja i rozwój kultury i sztuki, której pozytywne treści mogą wspierać proces wychowania i profilaktykę zintegrowaną. Dnia 1 lipca 2014 r. Fundacja nawiązała partnerstwo z Fundacją E. i T. w celu realizacji projektu nr (...) „...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, Program 2013. Projekt realizowany był w terminie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Fundacja E. i T. pełni we wspomnianym projekcie rolę Lidera odpowiedzialnego między innymi za reprezentowanie Lidera i Partnera przed Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (COPE MSW) oraz za zarządzanie i kierowanie całością projektu, a także za szereg zadań merytorycznych. Lider, zgodnie z podpisaną przez siebie umową finansowania, otrzymuje od COPE MSW kwotę dofinansowania przyznaną na całość projektu (wliczając w to zarówno działania realizowane przez Lidera, jak i przez Partnera) na swój rachunek bankowy. Następnie przekazuje Partnerowi (czyli Fundacji) część dofinansowania należną mu z tytułu wykonywanych przez niego zadań.

Fundacja, jako Partner współrealizujący projekt, zobowiązana była przede wszystkim do realizacji zadania merytorycznego pod nazwą „...”. W ramach tego zadania Fundacja poniosła szereg kosztów, w tym między innymi:

  • wynagrodzenie instruktorów warsztatów artystycznych oraz koordynatora ds. organizacji koncertu,
  • wynajem sali na warsztaty artystyczne,
  • zakup materiałów do prowadzenia warsztatów artystycznych,
  • wynagrodzenie artystów występujących w trakcie koncertu,
  • wynajem sceny na koncert wraz z obsługą,
  • usługi towarzyszące organizacji koncertu.

Fundacja nie pobierała żadnych opłat od uczestników projektu i nie osiągała żadnych przychodów ze sprzedaży w związku z realizacją projektu.

Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą polegającą głównie na wystawianiu spektakli teatralnych i organizacji zabaw okolicznościowych dla dzieci. Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług w ramach realizacji projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu „...”.

Jak stanowi art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl definicji zawartej w art. 15, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 4 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przywołanych przepisów jasno wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  1. zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usług,
  2. wykorzystanie towarów i usług, z nabyciem których został naliczony podatek, do wykonywania czynności opodatkowanych.

Definicję czynności opodatkowanych ustawodawca zawarł w art. 5 ustawy. Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Działania realizowane przez Fundację w ramach projektu „...” były pozbawione cechy odpłatności. Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów ze sprzedaży w związku z przeprowadzeniem dofinansowanych działań. W związku z powyższym towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu „...” zostały wykorzystane bez związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jak wynika z przytoczonych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Fundacja nie spełnia jednego z dwóch z warunków pozwalających na odliczenie VAT od nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu „...”. Dlatego też Fundacji nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.

Stanowisko zajęte przez Fundację potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych wydane w analogicznych sytuacjach, np. interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 marca 2014 r., sygn. IPTPP2/443-7/14-4/JN, a także interpretacje Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. ITPP3/443-626/13/JK oraz z dnia 16 marca 2015 r., sygn. ITPP3/443-741/14/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) omawianego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług i w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją ww. projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, o ile - jak wskazano we wniosku - zakupione towary i usługi nie były wykorzystane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-1054/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.