ITPP2/4512-1115/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy Gminie przysluguje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug?
ITPP2/4512-1115/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wplywu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego zwiazanego z realizacja projektu pn. ??? ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego zwiazanego z realizacja projektu pn. ???.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stany faktyczny.

Gmina uzyskala dofinansowanie projektu pn. ??" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ? na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 6 Srodowisko przyrodnicze, Dzialanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji srodowiska poprzez budowe, rozbudowe i modernizacje infrastruktury ochrony srodowiska, Podddzialanie 6.1.2 - Gospodarka wodno-sciekowa.

Projekt podzielony byl na etapy, z ktorych pierwszy dotyczyl budowy oczyszczalni sciekow w Gminie, a drugi - rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji stacji uzdatniania wody.

Projekt zrealizowany zostal na podstawie umow cywilnoprawnych zawartych po przeprowadzeniu przetargu w trybie ustawy prawo zamowien publicznych. Wykonawca obciazyl Gmine za wykonane roboty miedzy innymi podatkiem od towarow i uslug.

Zadania wlane Gminy, dotyczace gospodarki wodno-sciekowej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w zakresie zaopatrzenia w wode oraz odprowadzanie sciekow realizowane jest przez spolke gminna ze 100% udzialem Gminy ? Z. spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.

Infrastruktura zrealizowana w ramach projektu ??" jest nieodplatnie przekazana do wyzej wymienionej spolki do zarzadzania, obejmujacego eksploatacje i administrowanie w zwiazku z powierzeniem Z. spolka z o.o. do realizacji zadania wlasnego Gminy, dotyczacego gospodarki wodno-sciekowej.

Infrastruktura nadal pozostaje mieniem komunalnym Gminy, a spolka jest operatorem wymienionej infrastruktury.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy Gminie przysluguje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysluguje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug w zwiazku realizacja opisanego projektu.

Gminie nie przysluguje prawo do odliczenia podatku, gdyz przedmiotowy projekt nie sluzy wykonywaniu czynnosci opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug.

Gminie nie przysluguje rowniez prawo otrzymania zwrotu podatku od towarow i uslug, gdyz niniejszy projekt nie stanowi przypadku wymienionego w przepisach wykonawczych do art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug.

Gmina uwaza, ze przedstawione stanowisko jest prawidlowe.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pozn. zm.), w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu tego wynika, ze prawo do odliczenia podatku naliczonego przysluguje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy maja scisly zwiazek z czynnosciami opodatkowanymi. Odliczyc zatem mozna podatek naliczony, ktory jest zwiazany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. ktorych nastepstwem jest okreslenie podatku naleznego (powstanie zobowiazania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraza zasade neutralnosci podatku od towarow i uslug, w nastepstwie ktorej podatnicy realizujacy czynnosci zwolnione, sa w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub uslugi z wyjatkiem przypadkow jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarow i uslug. Ustawa wylacza zatem mozliwosc dokonywania odliczen podatku naliczonego zwiazanego z towarami i uslugami, ktore nie sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynnosci zwolnionych od podatku oraz niepodlegajacych opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca swiadczenia uslug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w ktorych kwota podatku naliczonego moze byc zwrocona jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug finansowanego ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywolanego rozporzadzenia okreslaja katalog srodkow, ktore stanowia ww. srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (? 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzacej ze zrodel, o ktorych mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku na podstawie przepisow zawartych w rozdziale 4 tego rozporzadzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz cytowanych przepisow prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, ze Gminie nie przysluguje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z realizacja projektu, na zasadach wynikajacych z ustawy o podatku od towarow i uslug, poniewaz zakupione uslugi nie byly/nie sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych.

Nie przysluguje rowniez zwrot podatku poniesionego w zwiazku z realizacja ww. przedsiewziecia, gdyz srodki finansowe wskazane we wniosku nie sa srodkami, o ktorych mowa w powolanym rozporzadzeniu z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednoczesnie wskazac nalezy, ze niniejsza interpretacja zostala wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, ze w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, badz skarbowej zostanie okreslony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywola w tym zakresie skutkow prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-568/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.