ITPP2/4512-1069/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-1069/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenia
  3. spółki
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, która będzie realizowała projekt pn. „XXX” w ramach konkursu N..., Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.

W ramach realizacji projektu (planowany początek: 1 kwietnia 2016 r., zakładany koniec: 29 marca 2019 r., czas trwania: 36 miesięcy) powstanie urządzenie wykorzystywane docelowo (po uprzedniej certyfikacji) do polepszenia procesu diagnostycznego osób z chorobami układu oddechowego.

Zakłada się, że w ostatnim miesiącu trwania projektu (potencjalnie między 28 lutego a 29 marca 2019 r.) nastąpi opodatkowana sprzedaż prototypu/prototypów wypracowanego urządzenia zainteresowanym klientom.

Powstałe urządzenie po okresie realizacji projektu (36 miesięcy) będzie przechodziło okres certyfikacji (zakłada się maksymalnie 12 miesięcy od daty zakończenia projektu: 29 marca 2019 r.), po czym nastąpi okres sprzedaży opodatkowanej wypracowanego urządzenia będącego już oficjalnie urządzeniem medycznym. Założeniem projektu jest sprzedaż wypracowanego urządzenia medycznego.

W PKWiU powstałe wyroby oznaczone są symbolami jak poniżej:

Urządzenie medyczne po certyfikacji:

26.60 Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny

26.60.1 Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny

26.60.12 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych

26.60.12.0 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych.

Potencjalnie przewiduje się także sprzedaż usługi abonamentowo-telekonsultacyjnej za pośrednictwem urządzenia przy wykorzystaniu wspomnianych wcześniej jego funkcjonalności. W PKWiU usługa ta oznaczona jest symbolem:

77.39.14 Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

77.39.14.0 Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

82.2 Usługi centrów telefonicznych (c...)

82.20 Usługi centrów telefonicznych (c...)

82.20.1 Usługi centrów telefonicznych (c...).

Dla realizacji projektu należy dokonać zakupu niezbędnych materiałów. Sprzęt medyczny potrzebny do realizacji projektu Spółka będzie użytkowała w oparciu o umowy leasingu (jako leasingobiorca).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że przewidywana sprzedaż będzie opodatkowana, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów materiałów oraz rat leasingowych sprzętu medycznego zawiązanych z projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług zawarty w fakturach związanych z zakupami niezbędnych materiałów i w fakturach dokumentujących raty leasingowe można odliczyć, ponieważ zakupy te związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, skoro - jak wynika z treści wniosku - zakupy dokonane w ramach realizacji projektu będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.