ITPP2/4512-1054/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-1054/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd ... - Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym... na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Gmina złożyła w dniu 12 kwietnia 2013 r. wniosek o dofinansowanie projektu „R.” i w dniu 29 października 2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ten jest kontynuacją projektu „B.” i polega na rozbudowie publicznej sieci teleinformatycznej o kolejne jednostki, wykorzystując sposób w jaki uprzednio sieć była projektowana. Ma to zapewnić sprawną wymianę danych i dalszą ich integrację. W przyszłości będzie można podłączyć kolejne jednostki i ... zlokalizowane w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Projektowana infrastruktura ma również ułatwiać integrację struktur telekomunikacyjnych miasta. Sieć połączy 49 jednostek publicznych usytuowanych w 43 punktach należących do zasobów Gminy. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie sieci konieczne jest stworzenie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania posiadaną infrastrukturą, a także zapewnienie bezpieczeństwa danych. Beneficjent dysponuje obecnie różnymi platformami bazodanowymi, z których korzystają pracujące systemy dziedzinowe. Sytuacja taka uniemożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności, a także efektywne zarządzanie użytkownikami. Znaczącym problemem są ograniczenia dotyczące nadzoru i reagowania na niepożądane działania w sieciach ... łączących poszczególne lokalizacje oraz w wewnętrznych sieciach Urzędu. Projekt zakładał rozbudowę sieci światłowodowej w warstwie pasywnej poprzez wybudowanie kanalizacji teletechnicznej oraz zaciągnięcie w nią kabli światłowodowych, a w warstwie aktywnej poprzez wyposażenie węzłów sieci w urządzenia aktywne.

Do przesyłu danych wykorzystany będzie światłowód jednomodowy umieszczony w specjalnie zaprojektowanej i zbudowanej kanalizacji podziemnej składającej się z rury o średnicy 40/3,7 (RHDPE). Jako protokół transmisyjny, zgodnie ze standardem przyjętym w projekcie już zrealizowanym, wykorzystane zostaną standardy IP oraz M.. Pozwoli to na uzyskanie pełnej zgodności z protokołami stosowanymi w urządzeniach aktywnych węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych z planowanymi węzłami dostępowymi, w których zakłada się zastosowanie urządzeń aktywnych wspierających funkcjonalność QinQ. Pozwoli to elastycznie zmieniać identyfikatory VLAN, tunelować ruch kliencki do rdzenia i przesyłać go korzystając z protokołu M.. W ramach infrastruktury radiowej wykorzystane zostaną PIAP typu HotSpot. Głównym elementem sieci będzie kontroler odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci oraz zarządzanie całym szeregiem ustawień poziomu i siły sygnału, wykorzystanie kanałów, itp. Rozwiązanie to bazować będzie na dedykowanych zewnętrznych punktach dostępowych, obsługujących standardy 802.11a/b/g.

W C., (budynek Urzędu Miasta ...), planuje się użycie maszyn serwerowych zbudowanych w oparciu o dedykowaną platformę sprzętową wyposażonych w wielordzeniowe procesory, posiadającą minimum 8 GB pamięci operacyjnej przypadającej na każdy rdzeń procesora oraz pamięć podręczną minimum 12 MB na każdy procesor. Serwer wyposażony będzie w kontroler dysków twardych współpracujący z półką dysków o łącznej pojemności minimum 12 TB umożliwiający realizację potrójnego mirroringu oraz urządzenia i karty wejścia/wyjścia zapewniające komunikacje z siecią. W projekcie przewiduje się zakup serwera z wyposażeniem we wspólnej obudowie (tzw. appliane), który zainstalowany zostanie w szafie serwerowej o wysokości 42U. Projekt realizowany będzie w oparciu o nieruchomości stanowiące własność Gminy, w porozumieniu z Województwem ..., które będzie podmiotem zaangażowanym w realizację projektu poprzez udostępnienie pomieszczeń i wzajemny backup danych.

Projekt składać się będzie z następujących komponentów:

 1. Komponent 1 - obejmie rozbudowę infrastruktury światłowodowej oraz radiowej:
  1. zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci światłowodowej łączących wskazane jednostki z węzłami dystrybucyjnymi, które powstają w ramach ww. projektu,
  2. dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie węzłów dostępowych zlokalizowanych w przyłączanych jednostkach,
  3. wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby węzłów dostępowych,
  4. dostawę oraz instalację punktów dostępu bezprzewodowego,
 2. Komponent 2 - obejmie rozbudowę istniejącego centrum zarządzania siecią i polegał będzie na:
  1. przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniu, w którym będzie zlokalizowane centrum zarządzania siecią (C.), w tym wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj.: urządzenia klimatyzujące, gaśnicze, kontroli dostępu, podtrzymujące napięcie, agregat prądotwórczy,
  2. wyposażenie C. w serwery oraz pamięci masowe,
  3. wdrożenie jednolitej platformy bazodanowej

Realizacja projektu stworzy dalszą możliwość wdrażania nowych rozwiązań a także spowoduje poprawę poziomu bezpieczeństwa użytkowników, danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, wzrost dostępności oraz podniesienie jakości oferowanych e-usług a także upowszechnienie wykorzystania internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców gminy co spowoduje:

 1. podniesienie jakości i bezpieczeństwa oferowanych e-usług,
 2. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 3. podniesienie jakości życia mieszkańców miasta,
 4. zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie efektywności jej działania.

Na podstawie analizy potrzeb i stanu bieżącego, a także biorąc pod uwagę możliwe kierunki i tempo rozwoju, do przygotowania założeń technicznych dla sieci miejskiej przyjęto następujące założenia:

 1. budowa szkieletu si
 2. eci w oparciu o technologie Ethernet,
 3. zastosowanie łączy o przepustowości 10 Gbps dla połączeń pomiędzy urządzeniami rdzenia,
 4. utworzenie pierścienia światłowodowego wraz z połączeniami skośnymi dla uzyskania odpowiedniej niezawodności,
 5. zastosowanie elementów redundancji w urządzeniach rdzeniowych,
 6. zastosowanie połączeń o przepustowości 1Gbps we wszystkich relacjach wewnątrz sieci oraz minimum FastEthernet do końcowego odbiorcy,
 7. wykorzystanie węzła centralnego sieci OLMAN dla realizacji funkcjonalności Internet Exchange Point,
 8. przygotowanie narzędzi zarządzających dla sieci o statusie Enterprise,
 9. przygotowanie sieci dla realizacji aplikacji wymagających sieci szerokopasmowych np. e-learning z wykorzystaniem video, telemedycyna, itd.

Produktami projektu są:

 1. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego: 17 km.
 2. Liczba zmodernizowanych centrów zarządzania siecią: 1.
 3. Długość nowopowstałej sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych: 0,15.

Projekt obejmuje także realizację działań promocyjnych, zlecenie audytu zewnętrznego i studium wykonalności projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu, jego właścicielem będzie Gmina. Zarządzanie i eksploatacja majątku, który powstanie w wyniku realizacji projektu, będzie zadaniem Gminy.

Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wśród połączonych siecią jednostek Gminy nie ma żadnej, która wykorzystywałaby powstałą infrastrukturę do wykonywania czynności podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w ustawie z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045, z póżn. zm.), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045, z póżn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m. in. działalności, w zakresie telekomunikacji,
 4. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
 5. zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z póżn. zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten miał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego, oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ - jak wynika z treści wniosku - zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-733/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.