ITPP2/4512-1042/15/AD | Interpretacja indywidualna

Interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
ITPP2/4512-1042/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczny.

Fundacja, realizując cele statutowe działalności, bierze udział i jest partnerem projektu ..., będącego częścią sieci Enterprise Europe Network, finansowanej w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and smali and medium-sized enterprises - COSME). Sieć jest kluczowym instrumentem o charakterze organizacji instytucjonalnej, służącym realizacji wskazanego programu. Partnerami Fundacji w konsorcjum X są: X. Fundacja Rozwoju (Koordynator), Uniwersytet X., X. Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika X. i Park Naukowo-Technologiczny X.. Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe oraz podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.

Podstawami prawnymi działania konsorcjum X, a w jego ramach Fundacji, są:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE.
 2. Umowa ramowa o partnerstwie nr (...) - Enterprise Europe Network (EEN) - zawarta 8 stycznia 2015 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która działa zgodnie z uprawnieniami delegowanymi przez Komisję Europejską, oraz Fundacją - Koordynatorem i następującymi partnerami:
  1. X. Fundacją Rozwoju Regionalnego,
  2. Uniwersytetem X.,
  3. X. Agencją Rozwoju Regionalnego,
  4. Politechniką .,
  5. Parkiem Naukowo-Technologicznym X..
 3. Umowa szczegółowa na dotację nr (...), zawarta na podstawie powyższej umowy ramowej pomiędzy: Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), która działa zgodnie z uprawnieniami delegowanymi przez Komisję Europejską, oraz Fundacją - Koordynatorem i następującymi partnerami:
  1. X. Fundacją Rozwoju Regionalnego,
  2. Uniwersytetem X.,
  3. X. Agencją Rozwoju Regionalnego,
  4. Politechniką X.,
  5. Parkiem Naukowo-Technologicznym X..

W ramach projektu zakłada się, że z usług informacyjno-doradczych konsorcjum w latach 2015-2016 skorzysta około 5.000 przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Beneficjentami pośrednimi będą organizacje około biznesowe, władze lokalne i regionalne, izby handlowe. Informacje opracowane w ramach realizacji projektu są ogólnie i bezpłatnie dostępne.

Działania Konsorcjum X będą realizowane w ramach pakietów tematycznych (Work Programme) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE. Obejmują one m. in.: świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie unijnych inicjatyw i prawa; zapewnianie wsparcia w zakresie podnoszenia umiejętności zarządczych w celu zwiększania konkurencyjności MŚP; wsparcie mające na celu zwiększenie wiedzy MŚP w zakresie finansów, w tym usługi informacyjne i doradcze w zakresie możliwości finansowania; przyjmowanie środków mających na celu zwiększenie dostępu MŚP do fachowej wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, klimatu i środowiska naturalnego; propagowanie unijnych programów finansowych i instrumentów finansowych (w tym programu „Horyzont 2020”); usprawnianie transgranicznej współpracy biznesowej, transferu w zakresie badań i rozwoju, technologii i innowacji oraz partnerstw w zakresie technologii i innowacji.

W szczególności działania konsorcjum, w tym Fundacji, obejmują działania informacyjno-doradcze beneficjentom ostatecznym, organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich, udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto, w ramach projektu, realizowane będą działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach oraz działania koordynacyjne (przypisane wyłącznie Koordynatorowi), tj. zakupienie i dostosowanie do potrzeb konsorcjum narzędzia CRM, organizacja spotkań konsorcjum, przygotowywanie raportów zbiorczych konsorcjum dla Komisji Europejskiej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie „dobrych praktyk” opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające z zobowiązań administracyjnych. Sieć Enterprise Europe Network, która działa de facto od 1 stycznia 2008 r., oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi sieci będące przedmiotem zapytania, oferowane beneficjentom ostatecznym w ramach realizowanego projektu X (X), będącego częścią sieci Enterprise Europe Network, realizowane są na zasadzie nieodpłatności. Nieodpłatne usługi są oferowane beneficjentom ostatecznym na terenie województwa w postaci usług informacyjno -doradczych w formie m.in. seminariów, konferencji, misji handlowych, publikacji, działań koordynacyjnych. Pozyskana na ten cel dotacja nie ma jakiegokolwiek związku ze sprzedażą. Fundacja realizując projekt nie uzyskuje dochodów, bowiem zgodnie z zapisami umowy szczegółowej dotacja nie może generować zysku. Finansowanie projektu jest oparte o zasadę zwrotu poniesionych kosztów. Na pokrycie tych kosztów, uznanych za koszty kwalifikowalne projektu, Fundacja otrzymuje od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 60%, która przekazuje środki na wskazany w umowie rachunek bankowy Koordynatora, który z kolei - będąc do tego upoważniony - przekazuje środki poszczególnym partnerom Konsorcjum. W pozostałych 40% finansowanie projektu dokonywane jest ze środków Budżetu Państwa, w formie bezzwrotnego wsparcia przekazywanego partnerom przez Koordynatora, na podstawie stosownej umowy. Beneficjenci nie ponoszą żadnych kosztów korzystając z tych usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu ..., będącego częścią sieci Enterprise Europę Network, finansowanej w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and smali and medium-sized enterprises - COSME) Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, z umów na wykonywanie usług w zakresie opracowywania informacji z zakresu konkurencyjności i innowacji, prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, działań informacyjno-doradczych w ramach realizacji projektu ... wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W związku z tym nie występuje, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z realizacją projektu ... Fundacja nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określona w art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym, nie jest uprawniona, na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć tutaj należy, że - jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy).

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem, zaś istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej - zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). O bezpośrednim związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem można mówić jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeżeli świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Zatem, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy są wykonane odpłatnie i pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i jego beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Z kolei podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorą pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, należy stwierdzić, iż świadczone przez Fundację w ramach sieci EEN nieodpłatne usługi, wykonywane na rzecz beneficjentów ostatecznych, związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa i w związku z tym nie stanowią one odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Fundacja nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowe, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP1/4512-1096/15/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.