ITPP2/4512-1003/15/AGW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odpłatnego udostępnienia budynku oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.
ITPP2/4512-1003/15/AGWinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. gmina
 3. odliczenia
 4. opodatkowanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 15 grudnia 2015 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępnienia budynku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do opodatkowania odpłatnego udostępnienia budynku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto B. (Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu), w imieniu którego działa Prezydent Miasta wraz z Urzędem Miejskim jako aparatem pomocniczym. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515) Miasto realizuje zadania własne, do których należą m.in. sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Miasto ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: M.P.S. w miejscowości B.

Zakres całego przedsięwzięcia obejmuje budowę M.P.S. w miejscowości B. na terenie dawnej składnicy wojskowej przy ul. W., w miejscowości B. polegającą na: adaptacji budynku magazynowego nr 5, w którym umieszczona zostanie ekspozycja główna oraz dobudowie części integralnej obiektu z przeznaczeniem na funkcje towarzyszące, a ponadto umiejscowieniu obok obiektu ekspozycji plenerowej, obejmującej m.in. elementy uzbrojenia wojska polskiego, wagony i inne obiekty.

Istniejący budynek magazynu przeznaczony zostanie na umieszczenie i przechowywanie zbiorów ekspozycji muzealnych. W bocznym, nowym skrzydle będzie znajdowała się administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna, pomieszczenie ochrony, pokoje gościnne, oraz pomieszczenia Z.S.i Z.R.K. i kawiarnia.

Po zrealizowaniu inwestycji Miasto planuje przekazać nowo powstały budynek umową dzierżawy Muzeum, miejskiej instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną, dla której Miasto B. jest organizatorem, tj. M.W. w miejscowości B., którego Oddziałem jest M.P.S. Zgodnie ze Statutem Muzeum będzie realizować w nim działalność statutową i będzie odpowiedzialne za udostępnianie obiektu odpłatnie podmiotom zewnętrznym, m.in. pobierać opłaty za wstęp, wynajmować salę podmiotom zewnętrznym, itp. W związku z powyższym, pojawiły się wątpliwości odnośnie sposobu traktowania tej dzierżawy dla celów podatku od towarów i usług oraz tego czy Miasto B. będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego w powyższym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie przez Gminę, będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nowo powstałego obiektu w odpłatną dzierżawę na rzecz Muzeum będzie czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy Gmina, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację opisanego projektu...

Zdaniem Gminy, odpłatna dzierżawa na rzecz Muzeum będzie czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), jednocześnie Gmina nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z faktem, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników.

Zatem w ww. przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinna być ona traktowana jako podatnik, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie natomiast do art. 8 ust 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Ponadto przedmiotowe świadczenie na rzecz Muzeum nie będzie czynnością zwolnioną z podatku. Zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. „Przekazanie dzierżawy (Muzeum)” praw do używania i czerpania pożytków z przedmiotu umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego Miasto nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, ponieważ przedmiotowe czynności będą wykonywane na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Miasto B. będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją opisanego projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Miasto oddając obiekt w odpłatną dzierżawę na rzecz Muzeum dokonuje czynności opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim nabyte towary lub usługi są lub będą wykorzystywane przez podatnika do działalności opodatkowanej. Tym samym Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku z faktur VAT potwierdzających nabycie towarów i usług w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy nadmienić, że tut. organ nie ocenia skuteczności umowy, którą Miasto zawrze z Muzeum, a niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu skuteczności takiej umowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.