ITPP2/443-538/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 2 lipca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

  • prawidłowe - w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K” – część I, w których były wynajmowane dla ekipy budowlanej pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne,
  • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K” – część I, wykonywanego w budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 2 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K” – część I, wykonywanych w budynkach, w których były wynajmowane dla ekipy budowlanej pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne oraz budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia korzysta z dofinansowania projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z oświadczeniem, że podatek od towarów i usług jest kwalifikowany, Urząd Marszałkowski, jako instytucja pośrednicząca w projekcie, zażądał dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia podatku od działań termomodernizacyjnych i innych prac remontowych wykonywanych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu, w których beneficjent wynajmował/dzierżawił lokale/pomieszczenia/inne powierzchnie stanowiące części wspólne budynku mieszkalnego. W ramach realizowanego projektu, dotyczącego rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K”, będących w zasobach Spółdzielni - część I, dokonano następującego zakresu prac: wymiany kaset domofonowych, wymiany dźwigów osobowych, wymiany drzwi wejściowych do budynków, remontu klatek schodowych, dociepleń budynków, audytu zewnętrznego projektu, opracowania dokumentacji projektowej dociepleń i studium wykonalności.

W ramach realizowanego projektu rewitalizacji i humanizacji, w budynkach mieszkalnych przeprowadzane są w chwili obecnej prace remontowe związane z termomodernizacją, wymianą wind, wymianą kaset domofonowych, remontem klatek schodowych, wymianą drzwi wejściowych, itp. Spółdzielnia wynajmuje firmom pomieszczenia stanowiące części wspólne budynków mieszkalnych (tj. pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne) w budynkach, w których wykonywane są poszczególne prace remontowe. Celem wynajęcia części wspólnych budynku było zapewnienie pomieszczeń socjalnych oraz magazynowych poszczególnym ekipom budowlanym na czas wykonywania poszczególnych prac remontowych związanych z projektem. Najem ma charakter okazjonalny (sporadyczny), zapewniający pomieszczenia socjalne pracownikom budowlanym na czas realizacji prac remontowych. Dotyczy budynków, w których przeprowadzane są prace remontowe. Czas najmu części wspólnych (tj. pralni, suszarni, pomieszczeń technicznych) trwał od około 15 dni do około 5 miesięcy, w zależności od rodzaju prac remontowych związanych z projektem. W związku z tym, że jest to najem o charakterze niemieszkalnym, został opodatkowany 23% stawką podatku. W budynkach tych nie są wynajmowane pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne innym podmiotom gospodarczym. Są to typowe budynki mieszkalne wielorodzinne (z wielkiej płyty), w których nie ma lokali użytkowych. W dwóch przypadkach prace remontowe były wykonywane w innym budynku, niż wynajęte pomieszczenia socjalne (pralnia, suszarnia, pomieszczenie techniczne). Zakres prac dotyczy całego budynku mieszkalnego, a nie wynajmowanych pomieszczeń, w związku z tym Spółdzielnia nie może odliczyć podatku naliczonego (proporcją) z otrzymanych faktur za wykonane prace remontowe. Zakres prac jest finansowany z funduszu remontowego i przyznanej dotacji, natomiast środki pieniężne uzyskane z wynajęcia części wspólnych zwiększają przychody danej nieruchomości. Spółdzielnia, w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją projektu, jest w stanie określić podatek naliczony związany bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi, w których przeprowadzane są prace remontowe. Nie jest w stanie określić podatku naliczonego związanego z wynajętymi częściami wspólnymi (tj. pralniami, suszarniami, pomieszczeniami technicznymi).

Ponadto wątpliwości Urzędu Marszałkowskiego budzi także możliwość odliczenia podatku od przekształconego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym. Zdaniem Spółdzielni, również w tym przypadku nie może dokonać odliczenia podatku, ponieważ prace remontowe przeprowadzane są na rzecz obiektów sklasyfikowanych jako budynki mieszkalne wielorodzinne. Podobnie jak wyżej, wymieniony zakres prac dotyczy całego budynku mieszkalnego, a nie przekształconego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Powierzchnia przekształconego lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy wynosi 39 m2, natomiast powierzchnia mieszkalna budynku stanowi 5.531,26 m2. Przekształcony lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Wejście do lokalu użytkowego znajduje się wewnątrz budynku, tak jak do wszystkich lokali mieszkalnych. W budynku mieszkalnym, w którym znajduje się lokal, nie były wynajmowane części wspólne (tj. pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne) wykonawcom prac remontowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółdzielnia może odliczyć podatek od towarów i usług od działań termomodernizacyjnych oraz innych robót remontowych w ramach realizowanego projektu unijnego, w których to budynkach były wynajmowane (sporadycznie) dla ekipy budowlanej na cele socjalne oraz magazynowe części wspólne budynku, tj. pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne...
  2. Czy Spółdzielnia może odliczyć podatek od towarów i usług od działań termomodernizacyjnych oraz innych robót remontowych w ramach realizowanego projektu, w którym to budynku został przekształcony lokal mieszkalny na lokal użytkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej, związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku, nie może odliczyć podatku naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia.

W odniesieniu do pytania drugiego Spółdzielnia wyraziła stanowisko, że przekształcenie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nie daje podstaw do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakres prac dotyczy całego budynku sklasyfikowanego jako budynek mieszkalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
  • prawidłowe - w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K” – część I, w których były wynajmowane dla ekipy budowlanej pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne,
  • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „P” i „K” – część I, wykonywanego w budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie ust. 3 tego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o ust. 4 ww. artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 3 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art. 90 ust. 6 ustawy).

W myśl postanowień ust. 10 omawianego artykułu, w brzmieniu tego przepisu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. art. 90 ust. 10 uzyskał brzmienie: „W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.”

Dokonując analizy cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, iż na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku prac remontowych związanych z termomodernizacją przeprowadzaną w opisanych we wniosku budynkach mieszkalnych, w których – jak w nim wskazano – nie ma lokali użytkowych, a części wspólne (pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne) są wynajmowane okresowo jedynie na rzecz podmiotów wykonujących te prace i Spółdzielnia – jak wskazała - jest w stanie określić podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych bezpośrednio z budynkami, w których są one przeprowadzane, to – jak słusznie wskazała - nie przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z termomodernizacją tych budynków.

Nie można jednak się zgodzić ze stanowiskiem Spółdzielni dotyczącym pytania drugiego, zgodnie z którym „przekształcenie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ze spółdzielczym własnościowym prawem lokalu nie daje podstaw do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ zakres prac dotyczy całego budynku sklasyfikowanego jako budynek mieszkalny.

Zauważyć bowiem należy, że skoro w budynku tym, oprócz lokali mieszkalnych, znajduje się lokal użytkowy, to w pewnej części wystąpi związek pomiędzy dokonanymi zakupami dotyczącymi tego budynku, o których mowa we wniosku, również z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten bowiem w świetle cytowanych przepisów nie musi być bezpośredni i dotyczyć wyłącznie tego lokalu użytkowego. Skoro dokonane zakupy dotyczą budynku mieszkalnego, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i inne (lokal użytkowy) ocenić należy, iż są one związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (nie dającymi prawa do odliczenia). Spółdzielnia winna więc przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, kierując się przede wszystkim zapisami art. 86 i 90 ust. 1 ustawy, a więc ustalając rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. Jednakże należy podkreślić, iż wyłącznie Spółdzielnia znając specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

W przypadku natomiast, gdy nie jest możliwe rzetelne wyodrębnienie kwot podatku naliczonego (tj. przypisanie konkretnych kwot podatku naliczonego), związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (lokalem użytkowym), Spółdzielnia winna dokonać odliczenia podatku naliczonego związanego z powyższymi zakupami, w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.