ITPP2/443-438/15/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej lokali mieszkalnych.
ITPP2/443-438/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej lokali mieszkalnych pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej lokali mieszkalnych pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną (np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych) oraz działalność zwolnioną od podatku w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwolnienie dotyczy pobieranych opłat od lokali mieszkalnych m. in. za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych, funduszu remontowego, działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Spółdzielnia zrealizowała projekt pn.: „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Rozwój, Restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty”. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali użytkowych znajdujących się w jednym z ww. budynków (Ch. ...) zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii „wielkiej płyty”). W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu na budynkach mieszkalnych wchodzą:

  • remont balkonów, polegający na skuciu posadzek, wymianie obróbek blacharskich, malowaniu,
  • docieplenie i malowanie farbą fasadową ścian elewacji,
  • remont klatek schodowych przy ulicy Ch. ...,
  • położenie okładzin na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Ch. ...,
  • remont posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Ch. ...,
  • ocieplenie stropów piwnicznych,
  • remont ramp wyładowczych - lokale usługowe,
  • wymiana pokrycia dachowego na lokalach usługowych przy ulicy Ch. ....

Do kosztów kwalifikowalnych, objętych dofinansowaniem środkami UE zaliczono planowane nakłady w wartości brutto dotyczące budynków mieszkalnych oraz w wartości netto dotyczące lokali użytkowych. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z podpisaną umową, żąda w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowalnych przedłożenia indywidualnej interpretacji, że Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych objętych przedmiotowym projektem. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, co jest niezbędne do rozliczenia projektów przez Instytucję Zarządzającą. Niesfinansowana część nakładów dotacją unijną wynosząca 50% wydatków kwalifikowalnych rozliczona została z funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych i opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych objętych projektem. Realizowany projekt dotyczący budynków mieszkalnych nie miał związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odliczeń podatku. Koszt VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowalny z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Spółdzielnia uważa, że realizując ww. projekt nie posiadała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 , 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, są pobierane opłaty zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nie służą sprzedaży opodatkowanej, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IPPP2/4512-618/15-4/MMa | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.