ITPP2/443-1725/14/AD | Interpretacja indywidualna

Czy poniesiony koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
ITPP2/443-1725/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Oddział Stowarzyszenia uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Oddział, który nie uzyska żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Oddział nie jest ”płatnikiem” VAT i nie figuruje w ewidencji płatników tego podatku. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na to zadanie.

W ramach dofinansowania projektu Oddział nabędzie następujące towary i usługi:

  • artykuły biurowe kpl.: zeszyt 60 kartkowy - 50 szt.; długopisy - 50 szt.; teczki - 50 szt. (niezbędne dla uczestników szkolenia i warsztatów).

Pozostałe koszty :

  • wynagrodzenie wykładowców (60 godz. x 160 zł = 9600,00 zł),
  • wyżywienie dla uczestników (serwis kawowy, kanapka, ciastko - 2 dni x 10 osób x 5 grup = 1500 zł),
  • wynajem sal (60 godz. x 51 zł = 3060 zł),
  • wynajem wyposażenia oraz zabezpieczenie artykułów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów w celu nauki i wytwarzania serów podczas szkolenia: 10 stoisk x 300 zł = 3000,00 zł. Wg oferty stanowisko będzie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz niezbędne artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów,
  • obsługa merytoryczno-organizacyjna członka SITR 60 godz. x 20,96 = 1257,60 zł.

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowane jest w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wytwarzanie metodami tradycyjnymi serów na potrzeby własne i promocji regionu. Projekt skierowany będzie do mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu M.. Dzięki podjętej operacji uczestnicy zapoznają się z tradycyjnymi technikami serowarskimi, nabędą umiejętności wytwarzania serów w warunkach domowych oraz podejmą próbę identyfikacji tradycyjnych produktów serowarskich, celem wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa. Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych przyczyni się do podniesienia świadomości regionalnej społeczeństwa, budowania podmiotowości kulturowej, poprzez zachowanie tradycji kulinarnych, odtworzonych produktów serowarskich. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy S. P. i adresowany będzie do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno kobiet jak i mężczyzn, co zyskuje szczególne znaczenie w sytuacji zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym mieszkańców terenów wiejskich. Zakłada się, że w projekcie uczestniczyć będzie 50 osób (5 grup po 10 osób). Informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej. Nabór uczestników zostanie przeprowadzony od 1 września do 1 października 2014 r. Na stronie internetowej zostanie zamieszczona tzw. „karta zgłoszenia”, którą uczestnicy po wypełnieniu przekażą do organizatora szkolenia. Uczestnicy będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Uczestnictwo będzie bezpłatne i nie może przekroczyć 50 osób. W razie większej ilości osób chętnych będzie utworzona lista osób rezerwowych. W razie nie stawienia się uczestnika na szkoleniu wolne miejsce uzupełni osoba z listy rezerwowej, po to aby cała grupa liczyła 50 osób. Projekt realizowany będzie od 15 października do 25 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesiony przez Oddział koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w żaden sposób nie przysługuje możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Oddziałowi Stowarzyszenia nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługiwać również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/443-692/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.