ITPP2/443-1570/14/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/443-1570/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pn. „...” oraz ... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pn. „...” oraz ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie, w ramach ogłoszonego przez Fundację ... konkursu z zakresu „małych projektów” - działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, realizuje zadanie - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pn. „...” oraz .... Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na terenie Gminy w 22 miejscowościach w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz wydanie folderu kulinarnego. Każde zajęcia warsztatowe będą trwały 4 godziny. Ogółem odbędzie się 38 godzin warsztatów w 22 miejscowościach, w każdym weźmie udział 20 osób - mieszkańców danej miejscowości. Spotkania obejmą razem 440 osób (22 miejscowości x 20 osób). Warsztaty będą miały formę zajęć praktycznych z czynnym udziałem uczestników. Grupę docelową będą stanowiły dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gmin. W trakcie spotkań instruktor przy wsparciu członkiń z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich nauczy dzieci i młodzież przyrządzania tradycyjnych potraw pochodzących z regionu Stowarzyszenia, takich jak: żurek staropolski, kluski, roladka wieprzowa, czy udko faszerowane. Warsztaty będą polegały na wspólnym przyrządzeniu oraz degustacji tradycyjnych potraw. Wykonawcą warsztatów zostanie osoba posiadająca niezbędne doświadczenie zawodowe i praktyczne oraz umiejętności do prowadzenia tego typu zajęć. Efektem tych spotkań będzie wydanie 28 stronicowego folderu z przepisami kulinarnymi w nakładzie 1000 sztuk. Folder będzie wydany na kolorowym papierze kredowanym o grubości 150g/m2, okładka o grubości 200g/m2, w formacie A5, będzie zawierał przepisy potraw przygotowywanych w czasie warsztatów. Folder otrzymają bezpłatnie wszyscy uczestnicy spotkań oraz zainteresowane osoby z poszczególnych miejscowości, pozostałe egzemplarze zostaną przekazane do siedziby Gminy w celu dalszej dystrybucji (na stolikach w urzędzie, przy okazji festynów lub spotkań). Kilka egzemplarzy będzie zarchiwizowana w siedzibie Stowarzyszenia. Wykonawcą folderu zostanie osoba lub firma, która zaoferuje najkorzystniejszą cenę. Osoba ta będzie posiadać niezbędne doświadczenie i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania folderu kulinarnego. Warsztaty dla uczestników projektu będą bezpłatne. Rekrutacja będzie polegała na zamieszczeniu informacji o organizacji spotkań w Informatorze Gminy „G.”, na stronach internetowych Gminy oraz na zebraniach Stowarzyszenia i na zebraniach poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Udział w warsztatach weźmie 20 pierwszych osób zgłaszających się w wyznaczonym dniu na zajęcia. Wraz z ogłoszeniem o organizacji warsztatów, za każdym razem w miejscu realizacji oraz w publikacji będzie umieszczona informacja o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt operacji wynosi 30,810,00 zł i został ustalony w oparciu o oferty cenowe zgromadzone w trakcie sporządzania niniejszego wniosku: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pt. „D.” oraz wydanie folderu kulinarnego. Spośród trzech ofert cenowych dotyczących przeprowadzenia spotkań wybrano najtańszą ofertę na łączną kwotę 23.760,00 zł brutto - koszt na jednego uczestnika (w tym: instruktor, zakup produktów oraz koszty dojazdu) 54,00 zł x 440 osób. Wybrana osoba do realizacji warsztatów posiada niezbędne doświadczenie. Poprzez realizację operacji zrealizowane będą podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia zgodnie z § 7 pkt 1- 6 Statutu jest:

  1. działanie na rzecz poprawy statusu społeczno-zawodowego kobiet wiejskich, w tym zasady równości szans,
  2. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
  3. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
  4. podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej kobiet,
  5. propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet
  6. współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele m. in. poprzez organizację warsztatów i szkoleń. Po zrealizowaniu zadania w Urzędzie Marszałkowskim zostanie złożony wniosek o płatność. W załączniku - Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT wniosku o przyznanie pomocy istnieje oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które zawiera treść, że nie ma możliwości odzyskania tego podatku. W instrukcji oświadczenie istnieje zapis, że Stowarzyszenie powinno wystąpić również o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, która jest konieczna jako załącznik do wniosku o płatność i uzyskania pełnej refundacji poniesionych kosztów. W związku z realizacją tego zadania projekt nie generował żadnych dochodów finansowych związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Kwoty, o które wnioskuje nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie, w związku z realizacją ww. zadania, ma możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, gdyż nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji tych „płatników”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

W analogiczny sposób kwestia ta uregulowana była w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w tym zakresie w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/443-1583/14/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.