ITPP2/443-1544/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy Ośrodek ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkoleń w ramach projektu „I.”?
ITPP2/443-1544/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane ze szkoleniami wykonywanymi w ramach projektu realizowanego w konsorcjum – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane ze szkoleniami wykonywanymi w ramach projektu realizowanego w konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek (O.) jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) oraz statut przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa... z dnia 25 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4 pk. d) tiret 5, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi w zakresie działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2. ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507).

Na podstawie art. 11 ust. 1 powyższej ustawy, Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji budżetowych,
 2. przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

W dniu 28 maja 2014 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy między Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) a Konsorcjum (Beneficjent), którego jednym z Partnerów jest Ośrodek. Konsorcjum (Beneficjent) zobowiązuje się do realizacji operacji pn. „I.”. Celem operacji jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu tematu konkursu tj. „I.” dla co najmniej 5.527 osób, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Cel uważa się za osiągnięty, jeśli zostało przeszkolonych co najmniej 75% zadeklarowanej liczby osób do przeszkolenia w ramach operacji. Projekt realizowany jest w dwóch etapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Podmiotem upoważnionym do reprezentowania Konsorcjum jest Lider Konsorcjum. Konsorcjum zostało zawiązane Umową Konsorcjum Instytucji do realizacji operacji szkoleniowych w zakresie „I.” w dniu 12 grudnia 2013 r. Podział środków finansowych został zapisany w aneksie do Umowy Konsorcjum z dnia 27 czerwca 2014 r., zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez poszczególnych partnerów. Na etapie realizacji projektu Partnerzy Konsorcjum są zobowiązani do:

 1. realizacji ilościowo - jakościowej szkoleń,
 2. prowadzenie szkoleń wg przyjętych stawek gwarantujących nie przekroczenie budżetu Konsorcjum,
 3. prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie szkoleń,
 4. prowadzenie okresowej dokumentacji rozliczeniowej z wykonania szkoleń,
 5. rozliczenie finansowe w całości prowadzi Lider Konsorcjum,
 6. strony umowy Konsorcjum partycypują w kosztach projektu proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań.

W ramach Konsorcjum, Ośrodek odpowiedzialny jest za realizację 10 szkoleń zgodnie z harmonogramem, nabór uczestników szkoleń oraz udział w komisji egzaminacyjnej. Projekt ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin. Udział w szkoleniach odbywa się na zasadzie dobrowolności a uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach. W ramach realizacji projektu, w części realizowanej przez PODR dokona następujących wydatków:

 1. nabór uczestników szkoleń (podróże służbowe pracowników),
 2. zamieszczenie ogłoszeń o szkoleniach,
 3. wynagrodzenia dla wykładowców,
 4. zakwaterowanie i wyżywienie wykładowców i uczestników szkoleń,
 5. koszty dojazdu uczestników szkoleń i wykładowców,
 6. podróże służbowe pracowników związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń,
 7. wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu (kierownik, koordynator, księgowa, personel administracyjny, obsługa prawna),
 8. najem ciągnika i opryskiwacza oraz pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Przy wyborze dostawców i wykonawców Ośrodek stosuje przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Faktury dotyczące realizacji projektu, w części realizowanej przez Ośrodek, są wystawiane na nabywcę towarów i usług, tj. na Ośrodek.

Projekt finansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a w 25% z krajowych środków publicznych. Wydatki finansowane będą w 100% na zasadzie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, co wynika z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „S.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją w/w szkoleń w ramach projektu „I.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur od nabywanych towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach ww. projektu, ponieważ usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek naliczony od nabywanych towarów i usług związany z realizacją usług szkoleniowych nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym przypadku brak jest spełnienia tego warunku, ponieważ usługi szkoleniowe, o których mowa w art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem towary i usługi nabywane w ramach projektu w związku z realizacją usług szkoleniowych nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z tym Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach ww. projektu. Dlatego też podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy usług szkoleniowych, które mają być świadczone, gdyż w tym zakresie nie zadano pytania, a powyższe przyjęto jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP1/443-1110/14/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.