ITPP2/443-1520/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uczniowski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem, zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym. Jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

Celem Klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorząduterytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Władzami Klubu jest Walne zgromadzenie Członków i 5-osobowy Zarząd, którego członkowie nie pobierają wynagrodzenia za pracę na jego rzecz. Zatrudniony jest aktualnie jeden trener oraz w razie realizacji zwiększonych zadań trenerzy wspomagający - są zleceniobiorcami.

Źródłami finansowania są: składki członkowskie, darowizny, dotacje z budżetu gminy lub z programów operacyjnych na realizację konkretnych zadań.

W kwietniu Klub złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Jako jednostka zwolniona przedmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług – podatek od towarów i usług zawarty w fakturach uznał za kwalifikowalny w ramach powyższego programu. Otrzymał w sierpniu 2014 r. dotację w wysokości ... zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego dla około 100 dzieci w różnych kategoriach wiekowych biorących udział w zadaniu: popularyzacja i nauka gry w piłkę siatkową plażową i siatkonogę. Sprzęt został zakupiony i zajęcia rozpoczęły się w październiku 2014 r. W związku z weryfikacją wniosku o dotację Klub został zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową potwierdzająca brak prawnych możliwości odzyskania VAT, ponieważ podatek od towarów i usług uznaje się co do zasady za niekwalifikowalny w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013, za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony i nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006). Podatku od towarów i usług Klub nie odliczał od dokonanych zakupów sprzętu sportowego z uzyskanej dotacji, ponieważ nie podlegał on zwrotowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub postąpił słusznie nie odliczając podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup sprzętu sportowego wystawionej w październiku 2014 r. i nie składając deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczenie przysługuje jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w przypadku jego działalności czynności opodatkowane nie występują, a więc nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Jako klub sportowy świadczący usługi związane ściśle ze sportem, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, usługi te są jednocześnie konieczne do organizowania i uprawiania sportu i uczestniczenia w nim (członkami klubu są dzieci i rodzice dzieci uprawiające różne formy gry w piłkę nożną) - nie jest nastawiony na osiąganie zysków, gdyż ewentualny wypracowany zysk w trakcie roku przekazuje na zakup sprzętu sportowego lub inne cele statutowe. Nie świadczy usług marketingowych, ani reklamowo-promocyjnych, nie świadczy usług wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu, odpłatnego zakwaterowania związanego ze sportem, ani usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Tym samym wyczerpuje warunki art. 43 ust 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarowi usług, zwalniające przedmiotowo z tego podatku. Klub nie zrezygnował z tego zwolnienia dotychczas, a więc nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu sprzętu sportowego dokonanego w październiku 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Klubowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano we wniosku – nabyty sprzęt sportowy związany z realizacją projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.