ITPP2/443-140/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania polegającego na wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 24 października 2011 r. zawartej z samorządem województwa, Lokalna Grupa Działania uzyskała wsparcie finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z rozporządzeniem Rady WE/1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., kosztem kwalifikowalnym w zakresie działania wynikającego z zawartej umowy może być także VAT pod warunkiem braku możliwości jego odzyskania przez beneficjenta (art. 71 rozporządzenia). Stosownie do wskazanej wyżej umowy, na beneficjencie (LGD) spoczywa obowiązek corocznego uzyskania interpretacji od uprawnionego organu w zakresie możliwości odzyskania VAT. W ramach umowy zawartej z samorządem województwa zostały zaplanowane II obszary wsparcia finansowego - bieżące funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania oraz obszar aktywizujący i szkoleniowy kierowany do społeczności lokalnej. Wszelkie działania realizowane w oparciu o umowę zawartą z samorządem województwa realizowane będą na zasadzie non profit. Od uczestników działań nie będą pobierane jakiekolwiek należności, cała działalność finansowana będzie ze środków unijnych z wykluczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności, z której dochody mogłyby być przeznaczone na cele statutowe - LGD nie prowadziło i nie prowadzi takiej działalności. Również gadżety promocyjne i publikacje będą rozprowadzane bez pobierania z tego tytuły jakichkolwiek opłat od odbiorców produktów.

Zestawienie rzeczowe kosztów LGD.

I. Bieżące funkcjonowanie:

Do kosztów funkcjonowania biura należą: wynagrodzenia pracowników biura (3 etaty) - umowy o pracę, członków rady, delegacje pracowników oraz członków organów LGD oraz usługi pocztowe, księgowe, telekomunikacyjne, koszty utrzymania domeny, prowadzenia rachunku bankowego, najmu pomieszczeń, usługa sprzątania, zakup drobnych materiałów biurowych, mebli, programów antywirusowych i tonerów do drukarek.

II. Obszar aktywizujący i szkoleniowy:

Wykonanie badania ewaluacyjnego LSR, informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR - koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej.

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażniu LSR - miejsce realizacji działania - sale szkoleniowe na terenie gmin partnerskich. Koszty szkoleń obejmują wynagrodzenie wykładowcy, wyżywienie i nocleg uczestników szkolenia.

Wydarzenia o charakterze promocyjnym - obejmują koszty organizacji imprez, zakup gadżetów promocyjnych.

Zaplanowano następujące imprezy:

  • przegląd kabaretów ... - koszty występu gwiazdy wieczoru, koszt druku plakatów i wynagrodzenie akustyka,
  • spływ kajakowy rzekami ... i ... - koszty wynajęcia kajaków, wynagrodzenia ratowników, koszty wyżywienia uczestników,
  • forum ... - koszty wynajęcia nieruchomości, prowadzącego spotkanie, wyżywienia uczestników.

Zakup gadżetów promocyjnych obejmuje koszty zakupu gadżetów (kalendarze, pendrivy, kubki, torby papierowe, taśmy odblaskowe, zegary ścienne, t-shirty, notesy, czapki) oznakowanych wg księgi wizualizacji PROW.

Konsultacje dla beneficjentów - koszt wyżywienia uczestników konsultacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  • Czy Lokalna Grupa Działania ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w toku realizacji wskazanej umowy...
  • Czy w ramach ww. umowy podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowalny dla LGD...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji prawnej (obecnej strukturze prawnego działania) nie może odzyskać podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją zadań, na dofinansowanie których otrzymał środki od samorządu województwa. LGD działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U z 2001 nr 79 poz. 855, z późn. zm.). Na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 24 października 2011 r., zawartej z samorządem województwa, uzyskał wsparcie finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich. Stosownie do zawartej umowy oraz art. 71 rozporządzenia Rady WE/1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowalny w przypadku, gdy beneficjent nie może odzyskać kosztu podatku w trybie przepisów szczególnych prawa krajowego. Zgodnie z wpisem do KRS, LGD nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej. Nie prowadzi także działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrach podatników VAT, jak również podmiotów gospodarczych. Corocznie występuje o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odzyskania VAT. Stosowne interpretacje wydane zostały przez uprawniony organ w 2010, 2011 oraz w 2012 r. Sytuacja prawna nie uległa zmianie, gdyż nadal działa jako stowarzyszenie non-profit, nie prowadzi odpłatnej działalności i działalności gospodarczej, i w związku z tym brak jest prawnych możliwości odzyskania przez podatnika VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń