ITPP2/443-1088/14/AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania VAT w związku z realizacją projektu
ITPP2/443-1088/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Park Narodowy jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego (Dz. U. Nr 86 poz. 399). Rodzaj przeważającej działalności wg PKD (2007) to 9104 Z - działalność ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Park Narodowy, jako państwowa osoba prawna, uzyskiwane dochody przeznacza na działalność statutową.

W dniu 16 czerwca 2014 r. Park Narodowy podpisał umowę z Komisją Europejską na finansowanie w formie dotacji projektu pn. „...” w terminie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych w Basenie Środkowym doliny B. poprzez:

  • zahamowanie procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie systemu wodnego: Kanał R.- rzeka E. - rzeka J. - Kanał W. oraz w rejonie oddziaływania Kanału K.;
  • poprawę stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a zwłaszcza awifauny;
  • pogodzenie wymagań ochrony przyrody z rozwojem działalności turystycznej;
  • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań: wykup gruntów związanych z budową i eksploatacją urządzeń technicznych oraz zabiegami ochronnymi, wykonanie dokumentacji dla działań technicznych oraz infrastruktury turystycznej, przebudowę węzła urządzeń wodnych i modernizację jazu, udrożnienie koryta rzeki E., prace z zakresu małej retencji, budowę małej infrasturktury turystycznej, utrzymanie ekosystemów nieleśnych, warsztaty mające na celu rozpowszechnienie wiedzy przyrodniczej oraz z zakresu ochrony przyrody. Finansowane w ramach przedsięwzięcia działania i infrastruktura nie są powiązane z realizacją zadań publicznych i nie będą wykorzystywane do działalności odpłatnej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Wytworzona przez przedsięwzięcie infrastruktura będzie powszechnie dostępna nieodpłatnie. Realizowane zadania związane z tym projektem nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych prowadzonych przez Park, nie są związane z obrotem opodatkowanym. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Park Narodowym został czynnym „płatnikiem” VAT, od tego dnia nalicza i płaci należny podatek. Podatek naliczony z tytułu projektu zalicza w koszty uznając, że nie podlega on zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z „czynnym obrotem opodatkowanym”. Zgodnie z zapisami postawień wspólnych dla realizacji projektów LIFE+, podatek naliczony może być uznany za koszt kwalifikowalny, jeśli beneficjent oraz partnerzy projektu dostarczą Komisji Europejskiej dokument potwierdzający fakt, że byli zobowiązani do płacenia niepodlegającego zwrotowi podatku od towarów i usług wymaganych do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii.

Czy płacenie (zaliczanie w koszty realizowanego projektu) podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wymaganych do realizacji ww. projektu i uznawanie go jako niepodlegającego zwrotowi jest postępowaniem prawidłowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązany jest do płacenia należnego podatku od towarów i usług bez prawa do obniżenia o podatek naliczony od towarów i usług zakupionych w ramach projektu. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dający możliwość odliczenia podatku naliczonego, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi, nie może być zastosowany. Realizowany projekt nie jest związany z obrotem (sprzedażą) opodatkowanym. Umowy na projekt były zawarte bez udziału rządu RP oraz po dniu 1 maja 2004 r., z tego też powodu Park Narodowy nie ma możliwości ubiegania się o zwrot VAT na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., rozdział 4, w sprawie przypadków, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Na podstawie wymienionych przepisów Park Narodowy zobowiązany jest do płacenia niepdlegającego zwrotowi podatku VAT naliczonego przy realizacji dostaw towarów i usług w ramach ww.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Parkowi Narodowemu nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/443-586/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.