ITPP2/443/1046/14/AD | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wykonywanie przez nią czynności odpłatnego dostarczania wody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu VAT?
Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz czy może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z Inwestycją?
Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury?
ITPP2/443/1046/14/ADinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanej z odpłatnym dostarczaniem wody, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową wodociągu i wydatków poniesionych na bieżącą jego obsługę, utrzymanie i remonty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanej z odpłatnym dostarczaniem wody, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową wodociągu i wydatków poniesionych na bieżącą jego obsługę, utrzymanie i remonty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ostatnich latach ponosiła wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie wodociągu B.-M. (dalej: Inwestycja). Faktury dokumentujące realizację Inwestycji były przez kontrahentów wystawiane na Gminę. Inwestycja była sfinansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Gmina nie odliczyła dotychczas VAT wynikającego z realizacji Inwestycji.

Ujęcie wody, do którego dostarczana jest woda za pomocą wodociągu powstałego w wyniku zrealizowanej Inwestycji, znajduje się na terenie podmiotu prywatnego, który jest administratorem tego ujęcia (dalej: Administrator).

W związku z tym - w celu dostarczania wody pobliskim mieszkańcom - Gmina dokonuje zakupu wody od Administratora, a następnie samodzielnie i bezpośrednio realizuje czynności odpłatnego dostarczania wody na podstawie zawartych z mieszkańcami i innymi podmiotami umów cywilnoprawnych.

Wskazane czynności są traktowane jako podlegające opodatkowaniu VAT. Gmina dokumentuje ich wykonanie wystawianymi fakturami VAT. Podatek należny wynikający z faktur wystawianych na rzecz mieszkańców i innych podmiotów jest wykazywany przez Gminę w rejestrach VAT i deklaracjach VAT.

Infrastruktura wodociągowa powstała w wyniku realizacji Inwestycji (dalej: Infrastruktura) jest zatem wykorzystywana bezpośrednio do wykonywania wskazanych powyżej czynności, tj. odpłatnego dostarczania wody na terenie Gminy.

Oprócz wydatków inwestycyjnych, Gmina ponosi również wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury, która jest wykorzystywana dla celów odpłatnego dostarczania wody na jej terenie.

Pomimo tego, że Gmina jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT, mogą występować sytuacje, w których część otrzymywanych faktur zakupowych była (i jest) wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy prawidłowe jest podejście Gminy, zgodnie z którym wykonywanie przez nią czynności odpłatnego dostarczania wody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu VAT...
 • Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz czy może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z Inwestycją...
 • Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym wykonywanie czynności odpłatnego dostarczania wody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu VAT.
 2. Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji oraz może wnioskować o zwrot całości kwot podatku naliczonego związanego z Inwestycją.
 3. Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ustęp 2 tego artykułu wskazuje natomiast, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze fakt, że Gmina samodzielnie świadczy usługi odpłatnego dostarczania wody na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, występuje w odniesieniu do tych czynności jako podatnik VAT.

Natomiast dostarczanie wody stanowi odpłatne świadczenie usług, czyli czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji, świadczenie przez Gminę usług odpłatnego dostarczania wody na rzecz mieszkańców i innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-712/13-6/OS) stwierdził, że „przedmiotowe usługi odpłatnego dostarczania wody odprowadzania ścieków, świadczone przez Gminę stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 13 lipca 2012 r. (sygn. ITPP2/443-534/12/KT) uznał, że skoro „Gmina będzie świadczyła odpłatne usługi odbioru i oczyszczania ścieków, opodatkowane podatkiem od towarów i usług stawką właściwą dla tych usług, zakupy dokonane w związku z budową kanalizacji sanitarnej w m. J. i oczyszczalni ścieków w m. S. K. będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-1423/11-3/AD) stwierdził, że „Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który w ramach zawartych umów cywilnoprawnych prowadzi działalność w zakresie sprzedaży usług mieszkańcom podłączonym do kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych, polegającą na odbiorze ścieków. Wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 2 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-650/11-5/KW) uznał, że „świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. IBPP4/443-430/11/KG) stwierdził, że „z tytułu świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków, Gmina osiągać będzie obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług, a zatem poniesione wydatki na inwestycje pn. „...” są wydatkami związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 22 maja 2013 r. (sygn. ITPP1/443-191/13/IK).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 marca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1288/12-3/AK).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. IPTPP1/443-915/11-2/MW).

Ad. 2

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na fakt, że Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Inwestycji, której dotyczy niniejszy wniosek, jest wykorzystywana przez Gminę dla celów czynności opodatkowanych VAT (tj. świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz mieszkańców i innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych), Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-712/13-7/OS) uznał, że „Gmina ma/będzie miała prawo (...) do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych, z uwagi na fakt, że opisana Infrastruktura jest/ będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych - odpłatnego świadczenia usług”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-333/12-6/AK) stwierdził, że „Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ efekty projektu będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych (sprzedaży i dostawy wody na rzecz ludności na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych) Z prawa tego może skorzystać na zasadach i w terminach wskazanych w art. 86 ust. 13 ustawy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji z 5 listopada 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-517/12-5/ALN) w zbliżonym stanie faktycznym uznał, że w związku z wykorzystywaniem wodociągu do czynności opodatkowanych (związanych ze świadczeniem przez Gminę usług dostarczania wody na rzecz właścicieli poszczególnych posesji) „Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji wodociągowej, a tym samym ma prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 13 lipca 2012 r. (sygn. ITPP2/443-534/12/KT) uznał, że „Gmina będzie świadczyła odpłatne usługi odbioru i oczyszczania ścieków, opodatkowane podatkiem od towarów i usług (...) W konsekwencji Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących te zakupy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-1423/11-3/AD) stwierdził, że „w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług są spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który w ramach zawartych umów cywilnoprawnych prowadzi działalność w zakresie sprzedaży usług mieszkańcom podłączonych do kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych, polegającą na odbiorze ścieków Wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 2 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-650/11-5/KW) uznał, że „świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją w zakresie budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej”.

Z uwagi na fakt, że Gmina do tej pory nie odliczyła podatku naliczonego związanego z Inwestycją zrealizowaną w przeszłości, będzie uprawniona do złożenia deklaracji korygujących za poszczególne okresy, w których wykazane zostaną kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących realizację Inwestycji do zwrotu na rachunek bankowy Gminy. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Na marginesie Gmina pragnie wskazać, że przeszkodą do odliczenia VAT nie będzie okoliczność, że faktury zakupowe związane z realizacją Inwestycji otrzymywane przed rejestracją Gminy dla celów podatku VAT były wystawiane przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,

Nie ulega bowiem wątpliwości, że nabywcą poszczególnych usług i towarów dokumentowanych wskazanymi fakturami była w każdym przypadku Gmina. To bowiem Gmina, a nie Urząd, ma osobowość prawną i jest podatnikiem VAT. Urząd jest natomiast jednostką pomocniczą, służącą do wykonywania zadań gminy oraz do jej obsługi techniczno-organizacyjnej.

Dlatego też, we wskazanych powyżej sytuacjach, w których na fakturach wskazane zostały określone dane Urzędu – Gminy, w dalszym ciągu będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Podejście Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m. in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 12 listopada 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-735/12-5/IR) uznał, że „w sytuacji jeżeli błąd na fakturze dotyczy omyłkowego: wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (lub) wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, (lub) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP1/443-1196/12/AT).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 lutego 2012 r. (sygn. IPPP2/443-1249/11-2/JO).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. IBPP1/443-587/11/AZb).

Ad. 3

Z uwagi na fakt, iż Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Inwestycji, której dotyczy niniejszy wniosek jest wykorzystywana przez Gminę dla celów czynności opodatkowanych VAT (tj. świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody na rzecz mieszkańców i innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych), Gminie - w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - przysługuje również prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami Infrastruktury.

Stanowisko Gminy w tym zakresie znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. (sygn. ITPP1/443-18/13/KM) stwierdził, że „Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, które będą ponoszone w związku z obsługą tej inwestycji. W sytuacji bowiem, gdy Gmina będzie użytkowała przedmiotową infrastrukturę wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, to zakupy związane z jej obsługą będą niewątpliwie służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24 września 2012 r. (sygn. ILPP2/443-650/12-6/EN) - w nieco odmiennym stanie faktycznym, w którym czynność opodatkowaną stanowi świadczenie przez Gminę na rzecz Spółki odpłatnej usługi przesyłu - stwierdził, że „Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury kanalizacyjnej, bowiem będą one służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 marca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1288/12-3/AK).

Dodatkowo, jak zostało wskazane w argumentacji przedstawionej we wcześniejszej części niniejszego wniosku, przeszkodą do odliczenia podatku VAT naliczonego nie będzie okoliczność, iż część faktur zakupowych związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury była/będzie wystawiana przez kontrahentów ze wskazaniem:

 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu,
 • Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,
 • Gminy jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Urzędu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej określenia, czy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina, czy Urząd Gminy, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania.

Należy podkreślić, że kwestia zasadności zwrotu podatku naliczonego nie była przedmiotem oceny tut. organu, bowiem taka ocena może być przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy miejscowo organ podatkowy I instancji.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.