ITPP2/443-1010/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital świadczy głównie usługi zwolnione z VAT, w tym zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze i usługi transportu sanitarnego, klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 86. Jednostka wykonuje również usługi opodatkowane 23% stawką podatku - dzierżawa pomieszczeń i 8% stawką podatku - usługi komunalne. Wykonywane usługi zwolnione do sprzedaży ogółem wyniosły w 2012 r. - 98,36% i w 2013 r. - 98,35%.

Szpital ubiega się o wsparcie finansowe ze środków RPO Województwa na lata 2007-2013, w ramach konkursu Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Inwestycja w ramach projektu - ... obejmuje:

  • typowe ocieplenie budynków A-B-C Szpitala, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymianę źródła ciepła z olejowego na bardziej ekonomiczne oraz pro-ekologiczne (pompy ciepła typu powietrze-woda),
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w zakresie modernizacji, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania,
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, której głównym celem jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Dokument zwraca szczególną uwagę na konieczność modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i społecznej,
  • dostosowanie Szpitala do wymagań i celów Narodowej strategii odniesienia, w którego cel horyzontalny nr 3 - „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, wpisuje się ten projekt. Wskazuje na konieczność realizacji działań mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w sposobie jej wykorzystania,
  • dostosowanie Szpitala do Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. (ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem, mająca istotne znaczenie dla zdrowia ludności i stanu środowiska),
  • dostosowanie do założeń Strategii rozwoju Województwa na lata 2007-2020. Cele tej strategii, to m. in. ochrona środowiska oraz zgodnie z II obszarem strategii - unowocześnianie infrastruktury funkcjonalno-przestrzennej regionu, działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej (unowocześnianie źródeł ciepła i zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska oraz poprawy energetycznej,
  • wpisanie się Szpitala w Strategię rozwoju Powiatu A. 2011-2020 (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego). Ponadto, strategia powiatu ukierunkowana jest bardzo wyraźnie na poprawę jakości życia mieszkańców jak i budowę wizerunku powiatu czystego ekologicznie.

Szpital, jako jednostka ochrony zdrowia, ma obowiązek nie tylko leczyć, ale także zapobiegać zwiększaniu zachorowalności. Jest to obok usług ściśle medycznych, priorytetowe zadanie ochrony zdrowia. Tak więc termomodernizacja jak i wymiana źródła energii na bardziej przyjazną środowisku, będzie miała z pewnością korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców powiatu. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń = mniejsza zapadalność na choroby układu oddechowego oraz immunologicznego.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii.

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sprawie stosuje się przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Planowana inwestycja będzie wykorzystana do wykonywania czynności wyłącznie zwolnionych od podatku - usługi zdrowotne, dlatego też nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy realizacji tej inwestycji. Podatek VAT przy realizacji wymienionej inwestycji w całości należy zaliczyć do kosztów projektowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.