ITPP1/4512-771/15/EA | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/4512-771/15/EAinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. szkoły
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... lipca 2015 r. (data wpływu ... lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła ... (dalej Szkoła) w okresie od ..... 2009 r. do ..... 2010 r. realizowała projekt pn. „Z”, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ........ 2007-2013.

Szkoła jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. W związku z upływem okresu trwałości projektu Szkoła została zobowiązana przez Instytucję Zarządzającą do przedstawienia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej.

W związku z czym VAT był kosztem kwalifikowanym.

Przedmiotem realizowanego projektu był remont i przebudowa oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i ich wyposażenie, w celu nadania funkcji pracowni kształcenia zawodowego na kierunku asystenta stomatologicznego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego. Jest to odpowiedź na zidentyfikowane problemy i potrzeby w zakresie kształcenia kadr branży stomatologicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki miasta i regionu.

Realizowany projekt obejmował swoim zakresem okres trwający od III do IV kwartału 2010 roku. W ramach tego projektu rozliczano usługi i zakupy towarów związane wyłącznie z wykonywaniem przez Szkołę usług zwolnionych w zakresie podatku VAT. Przez okres pięć lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu Szkoła nie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu i nie osiągała przychodów.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu służą wyłącznie działalności dydaktycznej (zwolnionej z podatku VAT) i ani dokonywane zakupy ani efekty projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Uczniowie korzystają z efektów projektu nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szkoła miała prawo odliczać podatek VAT od poniesionych wydatków, w ramach zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego .........

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczać podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu pn. „Z” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ......

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywane towary i usługi to przede wszystkim usługi budowlano-remontowe, wyposażenie dydaktyczne i urządzenia do sal wykładowych – higienistki stomatologicznej, a więc dla potrzeb działalności edukacyjnej i nie mają jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, są bowiem związane tylko i wyłącznie z działalnością dydaktyczną Szkoły, która jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Szkołę z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek usług i zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – na co wskazują okoliczności sprawy – zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto wskazać trzeba, że w niniejszej interpretacji rozstrzygano wyłącznie kwestię dotyczącą prawa do odliczenia podatku, a nie rozstrzygano innych kwestii zawartych we wniosku, w tym podstawy prawnej do zastosowania zwolnienia od podatku, gdyż w tym zakresie nie zadano pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.