ITPP1/4512-71a/15/BS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-71a/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu „O.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. złożono wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu „O.”.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29 sierpnia 2002 roku i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku) oraz statutu. Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie rozwoju lokalnej edukacji,
 2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej,
 3. wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
 4. ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
 5. wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
 6. wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
 7. wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 8. udzielanie pomocy finansowej przy budowie nowych placówek oświatowych i wychowawczych,
 9. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci młodzieży i osób dorosłych,
 10. szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 11. wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu,
 12. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców C. w Unii Europejskiej i łagodzenie negatywnych skutków integracji europejskiej i globalizacji,
 13. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy C.,
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
 15. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 16. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 17. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. promocja i organizacja wolontariatu,
 19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 20. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
 22. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 23. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 2. zakupy rzeczowe i wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni sprzęt,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
 4. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
 5. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
 8. prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji,
 9. prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej,
 10. organizowanie i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. współpracowanie z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu.

Wskazane działania Stowarzyszenie prowadzi od momentu rejestracji, działalność jest prowadzona nieodpłatnie.

Stowarzyszenie podpisało z Samorządem W. trzy umowy przyznania dotacji na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Tytuły projektów to:

 1. O.”. Umowa z dnia 3 czerwca 2014 r.
 2. W.”. Umowa z dnia 4 czerwca 2014 r.
 3. O.”. Umowa z dnia 17 czerwca 2014 r.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją opisanych projektu „O.”, Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, zawartego w cenach nabywanych towarów i usług...

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że uwzględniając art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją opisanych projektów, gdyż nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Stowarzyszenie uważa również, że nie może ubiegać się o zwrot podatku, ponieważ środki, które uzyska w związku z opisanym projektem, nie zostały wymienione w par. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta uregulowana była w rozporządzeniu Ministra Finansów:

 • z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm) (§ 8 ust. 3 i 4)

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu „O.”. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.