ITPP1/4512-62/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją działania opisanego w poz. 68 lub w jakikolwiek inny sposób może odzyskać poniesiony wydatek podatku VAT?
ITPP1/4512-62/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może w żaden sposób odzyskać uiszczonego podatku. Celem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i stwarzanie warunków współpracy, organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, roślin oraz dziedzictwa przyrody; koordynacja działań marketingowych i promowanie w dziedzinie kultury, turystyki, produkcji regionalnej; działalność wspierającą ochronę regionalną krajobrazu, ochronę środowiska i przyrody oraz wspieranie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki, rolnictwa ekologicznego; rozwijanie działalności naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, organizowanie kursów, wystaw, konkursów, pokazów, seminariów itp.; współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością. W dniu 5 listopada 2013 r. Stowarzyszenie jako beneficjent podpisało umowę o przyznanie pomocy nr xxxx na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa xxx z siedzibą w xxx. Niniejsza umowa dotyczy realizacji operacji pt. „ xxxx” w jednym etapie. Przyznana pomoc wynosi kwotę xxx zł (słownie: xxxx złotych zero groszy). Stowarzyszenie ubiega się w Urzędzie Marszałkowskim o płatność na operację z zakresu małych projektów w ramach na działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja została zrealizowana w województwie ..., powiat xxx, gmina xxx, xxx, xxxx xxx, nr działki xx, obręb nr xxx na obszarze objętym LSR realizowanym przez lokalną grupę działania o nazwie „F. - xxx” z siedzibą w xxx, ul. xxx, xxx. Wnioskodawca zakończył inwestycję w dniu xx czerwca 20xx r. - protokół odbioru robót. Dnia xxczerwca 20xx r. wykonawca wystawił fakturę VAT za:

  1. wykonanie wiaty rekreacyjnej wartość netto xxx zł + VAT 23 % tj. xxx zł co daje wartość brutto xxx zł,
  2. wykonanie tablic informacyjnych w ilości 3 szt. wartość netto xx zł + VAT 23 % tj. xx zł co daje wartość brutto xx zł. Łącznie wartość brutto 19.700 zł została zapłacona w dniu xx lipca 20xx r. - wg wyciągu bankowego nr ... konta Stowarzyszenia „xxx” Zobowiązanie uregulowano z udzielonej pożyczki przez dwóch członków Stowarzyszenia w kwocie xxx zł.

Zrealizowana inwestycja służy za miejsce spotkań dla wycieczek szkolnych, mieszkańców wsi oraz przejezdnych turystów, zamontowane tablice informacyjne spełniają funkcję edukacji i informacji. Ostateczny odbiorca projektu uczestniczył w nim nieodpłatnie. W związku z zakwalifikowaniem przez Stowarzyszenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji Urząd Marszałkowski Województwa xxx, ul. xxx, xxx w wezwaniu do złożenia wyjaśnień w piśmie xxxx, Lp. xxx, informuje, że na etapie wniosku o płatność wymagana jest interpretacja Izby Skarbowej. Biorąc powyższe pod uwagę Stowarzyszenie wnosi o interpretację czy posiada prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wykonaniem wiaty rekreacyjnej oraz tablic informacyjnych lub w jakikolwiek inny sposób może ten podatek odzyskać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją działania opisanego w poz. 68 lub w jakikolwiek inny sposób może odzyskać poniesiony wydatek podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wzorując się na interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2011 r. o nr ILPP2/443-1723/10-4/TW, opublikowanej na stronie www., Stowarzyszenie uznało, iż podatek VAT może być środkami kwalifikowanymi i do wniosku o przyznanie pomocy złożyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Z uwagi na to, że realizowane działanie posiada specyfikę niekomercyjnej użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie występują. Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją działania nie będzie wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego też z powodu braku możliwości prawnych, Stowarzyszenie nie może odzyskać w żaden sposób naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.