ITPP1/4512-609/15/BS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-609/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 28 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym _ na lata 2007-2013, Gmina _ jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „XXX”. W dniu 31 grudnia 2012 r. doszło do podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą _, a Zarządem Województwa _. Celem głównym Projektu jest Intensyfikacja wykorzystania ICT dla budowy i uruchomienia nowych jakościowo usług publicznych (e-usług), upowszechnienia wykorzystania ICT oraz wdrożenie rozwiązań org. - techn. „back-office” w zakresie procedur administracyjnych opartych o zmodernizowane systemy informatyczne i zharmonizowane bazy danych Miasta _, w szczególności w obszarze dziedzinowym związanym z procesem inwestycyjnym, stymulującym rozwój gospodarczy miasta i regionu, służąca usprawnieniu do 2014r. funkcjonowania administracji samorządowej. Projekt „XXX” zakłada rozbudowę obecnej infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ) Gm. _ o rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe umożliwiające uruchomienie i wdrożenie nowych elektronicznych usług publicznych, dostarczenie systemów i narzędzi informatycznych typu back-office wspomagających realizację zadań ustawowych i zadań zleconych będących w kompetencji Gminy.

Projekt jest realizowany w dwóch obszarach dziedzinowych i dwóch lokalizacjach.

 1. Rozbudowa e-usług i wdrożenie zmodernizowanych rozwiązań aplikacyjnych wspierających procedury administracyjne Urzędu Miasta _.
 2. Cyfryzacja, modernizacja i harmonizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności bazy danych GESUT i budowa e-usług wspomagających proces inwestycyjny.

W zakresie gospodarki przestrzennej Gminy wdrożone aplikacje:

 1. Portal Web ZUD/GESUT- rozbudowa systemu WebEwid funkcjonującego w MODGiK dostarczające 3 usługi dla procesu inwestycyjnego:
  1. usługa w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP pozi. 3
  2. 2 usługi dla procedur współdziałania z jednostkami prowadzącymi ewidencje branżowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania prowadzenia bazy danych GESUT - pozi. 4
 2. Nowe serwisy informacyjne MSIPMO - 3 usługi (gospodarka odpadami, elementy informacyjne systemu transportowej sieci komunikacyjnej, zarządcy nieruchomości) - pozi. 1.
 3. Wewnętrzny serwis tematyczny MSIPMO do przeglądu aktów notarialnych zapewniający dostęp do udostępnionej po cyfryzacji bazy aktów notarialnych.
 4. Usługi obsługujące: wniosek o zarejestrowanie łodzi- pozi.3 i wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości – pozi. 4.
 5. Rozbudowany system TurboEwid służącego do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) rozszerzona o niezbędne funkcje do integracji i współpracy z portalem Web ZUDP/GESUT, w tym rozszerzona o narzędzia do przyszłej integracji z systemem EGERIA w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych.

W zakresie informatyzacji urzędu projekt przewiduje działania związane z rozbudową e-usług i wdrożeniem rozwiązań aplikacyjnych wspierających procedury administracyjne Urzędu Miasta _, wchodzących w skład Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ):

 1. Rozbudowa systemu Mdok i mPortal o system baz danych ewidencji ludności i wyszukiwarkę rejonów wyborczych pozi. 1. Umożliwi to integracje i udostępnienie danych z tego rejestru na rzecz pozostałych systemów informatycznych Urzędu takich jak EGERIA, hurtownia danych, MSIPMO.
 2. Rozbudowa systemu Mdok i mPortal o system rezerwacji kolejki – pozi. 3.
 3. Rozbudowa systemu mPortal o moduł mContact - pozi. 3.
 4. Usługi wirtualnego urzędnika ułatwiającego komunikację i dostęp do informacji w serwisie Urzędu, w tym dla osób niepełnosprawnych - pozi. 1.

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury sprzętowej-systemowej na potrzeby rozbudowy systemu i wdrożenia nowych usług oraz procesu cyfryzacji, modernizacji i harmonizacji baz danych. Założono zakup dla MODGiK:

 • dostawę oprogramowania systemowego tj. systemów operacyjnych dla maszyn wirtualnych (co najmniej 6 licencji lub wersja nielimitowana) i oprogramowania do wirtualizacji zasobów na minimum 6 serwerów (hostów) - MODGiK
 • doposażenie macierzy dyskowej o 6 dysków 600GB.
 • zakup 2 wydajnych serwerów, do wirtualizacji i stworzenia klastra maszyn wirtualnych dla środowiska aplikacyjnego, bazodanowego systemu Web ZUDP/GESUT,
 • dostawę oprogramowania narzędziowego GIS-licencji pakietu Desktop GIS typu Standard,
 • zakup 10 stacji roboczych, w tym 5 specjalizowanych stacji graficznych do obsługi i wprowadzania operatów, geodezyjnych w zakresie baz danych GESUT oraz 5 wydajnych stacji przenośnych-notebooków,
 • rozbudowę zasobów dyskowych i systemowych Urzędu, dostawa macierzy, 2 serwery, przełączniki sieciowe W ramach Projektu będą realizowane działania wspomagające związane z realizacja niezbędnych usług wdrożeniowych: -analit-projektowe związane z opracowaniem szczegółowego Projektu Organizacyjno-Technicznego (POT) opisującego funkcjonowanie, konfiguracje systemu WebZUDP/GESUT i wspierane systemem procedur administracyjnych, instalacji, konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • asysty wdrożeniowej w okresie tzw. wdrożenia nadzorowanego, co polega na zdalnym i w siedzibie Wnioskodawcy nadzorze systemu, z bieżącym usuwaniem pojawiających się błędów, problemów wdrożeniowych, dostarczeniem niezbędnej dokumentacji użytkownika systemu;
 • szkolenia dla pracowników MODGiK z zakresu nowych rozwiązań - koszt niekwalifikowany,
 • usługi szkolenia dla administratorów MODGiK z zakresu konfiguracji oraz administrowania: zastosowana baza danych, systemem wirtualizacji oraz oprogramowaniem systemowym - koszt niekwalifikowany.

Wszystkie zastosowane rozwiązania będą spełniały wymagane przepisami prawa stand, tech., w tym uzasadnione standardy ISO, OGC i zalecenia Dyrektywy INSPIRE.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja – 5 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja – 4 szt.

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja – 3 szt.

Liczba zakupionych serwerów – 4 szt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „XXX” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Gminy realizacja projektu nie służy czynnościom opodatkowanym i Gmina na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,1591 z późn. zm. do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta była uregulowana, w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, ze. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, skoro – jak wskazała we wniosku – poniesione w ramach projektu wydatki nie służą sprzedaży opodatkowanej. Gminie nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IPPP3/443-7/14/15-5/S/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.