ITPP1/4512-593/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2016 r. (data wpływu 24 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2016 r., został złożony, uzupełniony w dniu 6 października 2016 r., ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje inwestycje pod nazwą „...” realizowanego w Ramach Programu na lata ...

Inwestycja w całości realizowana jest w związku z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Przebudowa drogi gminnej obejmuje:

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
 • przebudowę przyległych zjazdów do posesji,
 • wykonanie rowów i muld odwadniających,
 • zabezpieczenie i regulację elementów infrastruktury podziemnej, remont istniejącego przepustu.

W stanie istniejącym odwodnienie drogi odbywa się na przyległy teren. Woda opadowa częściowo pozostaje w pasie drogowym powodując jego nawodnienie, co spowodowane jest brakiem rowów. Pod przebudowywaną drogą znajduje się przepust, który jest w złym stanie technicznym. Przy drodze znajdują się zabudowania oraz zjazdy do przyległych posesji i na pola. Planowane jest włączenie w/w drogi do drogi powiatowej ...., koniec odcinka AB znajduje się za zabudowaniami przy domu nr ..... W pasie drogowym zlokalizowane są także elementy infrastruktury podziemnej, które należy zabezpieczyć i wyregulować zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami gestorów sieci i urządzeń.

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogowego:

 • szerokość jezdni drogi gminnej ...m
 • długość drogi gminnej .... m
 • kategoria ruchu:....
 • klasa drogi-....
 • prędkość projektowa-.... km/h
 • pochylenie poprzeczne jezdni-...%-jednostronne.

Zgodnie z opracowanym planem technicznym inwestycji roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni oraz zjazdów zgodnie z wykazami, rozbiórkę istniejącego przepustu. Jezdnia będzie się składała z: warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ........ gr.....cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ..... gr..... cm, warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem ..... gr. ....cm, warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym ..... gr.... cm, istniejącego podłoża gruntowego zagęszczonego.

Profile podłużne odcinków objętych opracowaniem zaprojektowano przy założeniu właściwego odwodnienia i dostosowania do przyległych zjazdów i ukształtowania terenu. Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego:

 • zapewnienie spadków podłużnych i poprzecznych pozwalających na właściwe odwodnienie odcinka,
 • dostosowanie wysokościowe do istniejących zajazdów,
 • dowiązanie wysokościowe do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącymi nawierzchniami dróg,
 • dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu,
 • uwzględniając przebieg istniejącej jezdni.

Szerokość jezdni wynosi ..... m na odcinku drogi AB. Spadki poprzeczne jednostronne o wartości ..... będą wynosić na odcinku AB w km .......... w kierunku prawej krawędzi jezdni, w km .......... w kierunku lewej krawędzi jezdni. Pobocza projektuje się wykonać o szerokości .....m o spadkach ..% i ...% zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

Odwodnienie drogi przewidziano jako powierzchniowe do przyległych chłonno-odparowujących rowów i muld odwadniających (zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymi). Planuje się wymianę przepustu oraz umocnienie skarp i dna rowu narzutem kamiennym. Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów dla wykonania nowych konstrukcji jezdni i zjazdów oraz poboczy, rowów i muld odwadniających a także wykonania przebudowy przepustu. Rowy i muldy przewidziano do obłożenia .. cm warstwa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą. Zakłada się również przebudowę kabli miedzianych ..... w drodze gminnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z prowadzoną inwestycją Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. W myśl art. 86 ust. 2 pkt. l lit. a ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przedstawiona wyżej forma wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.